วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
  Vol.21 No.1 | Jan - June 2021
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิชาการ  
ความสัมพันธ์เวียนเกิดเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์อยู่ในรูปการก้าวหน้าเรขาคณิต กำจร มุณีแก้ว
บทความวิจัย  
การวิเคราะห์เทคนิคการประหยัดไฟฟ้าด้วยวิธีการลดความสว่างจอภาพมอนิเตอร์ชนิดแอลอีดีสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และผลกระทบต่อคุณภาพทางไฟฟ้า ชุติพนธ์ อู่ยายโสม
สมบัติ ทีฆทรัพย์
ความหลากหลายและความหนาแน่นของแมลงกลุ่ม Hymenoptera ดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ดวงทิพย์ กันฐา
วิศรุต สุขะเกตุ
ภาวินี เขตร์นนท์
คนึงนิจ บุศราคำ
การสร้างตัวแบบพยากรณ์จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 จังหวัดสุรินทร์และทั่วราชอาณาจักร เกศสุดา ปราสาทภิญโญ
ศึกษาสภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บังอร เหล่าปิ่นเพชร
สุรินทร์ ผลงาม
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่ระดับเสียงของกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรรณิการ์ วรรณทวี
การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแล็กติกที่มีสมบัติความเป็นโพรไบโอติกส์จากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก รัชนู เมยดง
ภัทรวรรณ สุขสวัสดิ์
ศิริพร ทิพย์สิงห์
ประสิทธิภาพของ DNA จากน้ำลายและเล็บของคนสกัดด้วยวิธี Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol กาญจนา สุจิรชาโต
โชติช่วง พนโสภณกุล
รัชนี สุวรรณนุรักษ์
จันจิรา เครือดี
ศิริขวัญ ระวาดชู
วิชาญ เปี้ยวนิ่ม
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขวัญจิตร สงวนโรจน์
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์