วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
  Vol.19 No.2 | July - Dec 2019
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิชาการ  
จำนวนแบบออยเลอร์และอนุกรมเลขคณิต - เรขาคณิตที่วางนัยทั่วไป กำจร มุณีแก้ว
บทความวิจัย  
ประสิทธิผลของนวัตกรรมฐานรองไม้ยางยืดสำหรับกลุ่มเสี่ยงข้อไหล่ติด ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ณภัทร เตียววิไล
จุฑารัตน์ พิมสาร
ธีรพรรณ ปัญญาน่าน
ผกามาศ กอแก้ว
ผลของโปรแกรม Shouler Exercise ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพข้อไหล่ในผู้สูงอายุ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จุฑารัตน์ พิมสาร
ศศิธร สกุลกิม
ณฐมน สืบซุย
ชมภูนุช ลดสีดา
สุมินตรา สีสด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ซองปืนหนังแท้ กรณีศึกษา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พิเชฐ มีมะแม
ราชนิรันดร์ ดวงชัย
จักฤษณ์ พนาลี
คุณภาพอากาศด้านจุลินทรีย์ กายภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในอาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนตรชนก สมใจ
พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
สุคนธา ศิริ
ประสิทธิผลของนวัตกรรมเอสเคโมเดลเพื่อลดอาการข้อไหล่ติดในผู้สูงอายุจำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ณฐมน สืบซุย
จิราพร ทรงพระ
นุจรีย์ สิงห์เกิด
รวิภา เครือแสง
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์