วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
  Vol.19 No.1 | Jan - June 2019
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความวิจัย  
การศึกษาต้นไม้ใหญ่ริมถนนในเขตดุสิต เขตพระนคร และเขตสัมพันธ์วงศ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ ประวรดา โภชนาจันทร์
พิษฐา พงษ์ประดิษฐ
การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สำหรับบันทึกและแสดงผลแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์ ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
กัลยา ธนาสินธ์
อมรรัตน์ คำบุญ
พรรณา พูนพิน
ผลของโคลชิซีนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาและโครโมโซมของแตงโม (Citrullus lanatus Mat & Nakai) พันธุ์ปลูกดอปิโดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พรทิพย์ เทิดบารมี
นวัตกรรมการจัดการฟาร์มกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อพัฒนาผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์
บุญมี กวินเสกสรรค์
สมบัติ ทีฆทรัพย์
อุรุษา แทนขำ
การออกแบบและพัฒนากล่องใส่ผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรไล่ยุง พิเชฐ มีมะแม
สุนทร แสงเพชร
ประสิทธิภาพของระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ จิตต์วิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา
ธีรพัฒน์ จันษร
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์