วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554
  Vol.11 No.1 | Jan - June 2011
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน  
บทความทางวิชาการ  
การตรวจหาเอนไซม์แอมพ์ซี บีตา-แล็กทาเมส ทางฟีโนไทป์ พจมาน ผู้มีสัตย์
การแปลงภาพเอกสารภาษาไทยให้เป็นข้อความโดยโปรแกรมแม็ทแล็บ วรินทร นวลทิม
การพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสู่สากล ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ
คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
ท่อนาโนคาร์บอน บุญทวี เลิศปัญญาพรชัย
เทคนิคการเรียกชื่อสารเคมีแบบใหม่ สุธน เสถียรยานนท์
โรคพยาธิสตรองจิลอยด์ นันทวดี เนียมนุ้ย
โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อเอนเทอโรฮีโมเรจิกอีโคไล สุรภี เทียนกริม
บทความวิจัย  
การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซกับวัสดุคอมโพสิต สำเนียง อภิสันติยาคม
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่านเว็บตามแนวทฤษฎีการขยายความคิด จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสัมฤทธิ์ ที่มีต่อผลการเรียนรู้เรื่อง กรณฑ์ที่สอง กำจร มุณีแก้ว
ความรู้คู่คุณธรรมกับความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศศิธร สกุลกิม
สุวัสสา เพ็งสีแสง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกษรา โพธิ์เย็น
ผลของน้ำมันดอกลาเวนเดอร์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ และอารมณ์ความรู้สึก วินัย สยอวรรณ
ธัญวดี จิรสินธิปก
สุวภัทร บุญเรือน
สภาพและความต้องการการออกกำลังของครู โรงเรียนในเครือสารสาสน์ หลักสูตรสองภาษา ปีการศึกษา 2553 จักรพล พรหมทองดี
พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจัญบาน
พิมพา ม่วงศิริธรรม