วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550
  Vol.7 No.1 | Jan - June 2007
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / สารบัญ / คำชี้แจงการลงวารสาร / บรรณาธิการแถลง  
สาระน่ารู้  
ภาวะโลกร้อนกับการเผชิญที่ต้องเร่งแก้ไข จินดารัตน์ ปุญยสาร
พรรณไม้ในเสฉวน วิชัย ปทุมชาติพัฒน์
บทความวิชาการ  
ปรากฏการณ์เรือนกระจก บุญมี กวินเสกสรรค์
หนอนปลอกน้ำ แมลงนิรนาม อนันต์ สกุลกิม
เทคโนโลยีพลังงานในพระราชดำริ ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการพัฒนาการท่องเที่ยว วันทนี สว่างอารมณ์
สารต้านมะเร็งในองุ่นแดง นภาพร แก้วดวงดี
พืชสกุลพริกไทยชนิดใหม่ของโลก อรุณรัตน์ ฉวีราช
รุ่งลาวัลย์ สุดมูล
ปิยะ โมคมุล
ธวัดชัย ธานี
บทความวิจัย  
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการคำนวณทฤษฎีบทของเบส์ โดยใช้แบบแผนภาพรูปต้นไม้กับการใช้ตารางแจกแจงความถี่ ชะเอม สายทอง
การวางแผนระบบส่งกำลังไฟฟ้าโดยพิจารณาการจัดสรรกำลังผลิตไฟฟ้า เชิงเศรษฐศาสตร์ร่วมกับการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบ นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเมล็ดดาวเรืองและเมล็ดหงอนไก่ สายัณ พุทธลา
Antiproliferative and cytotoxicity effects of grape products and resveratrol in human cancer cell lines Napaporn Kaewdoungdee
A development of evaluation model for initiatives: A study on a productivity improvement program in Thai manufacturing Chark Tingsabhat
Boonlue Tong-yoo
Sombat Teekasap
Damri Sukhotanang