วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
  Vol.16 No.2 | July - December 2016
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความทางวิจัย  
การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุ กรณีศึกษาข้าวบรรจุถุง นิธิศ ปุณธนกรภัทร์
ณัฐพล บุญรักษ์
วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี
พลกฤต กลั่นแก้วดำรง
การพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
ธนพจน์ วิเวก
การจำลองการอพยพจากอาคารเรียนโดยใช้ระบบช่วยแสดงภาพแบบสามมิติ เกษม กมลชัยพิสิฐ
เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา
ชัยวัฒน์ บัวอำไพ
การปนเปื้อนของสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียสและบาซิลลัส ซีเรียสในซูชิจากร้านค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร กิจจา จิตรภิรมย์
วิชุดา จันทะศิลป์
บุญส่ง ไข่เกษ
ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์
การพัฒนาเส้นเกี๊ยมอี๋อบแห้งจากแป้งข้าวเหนียวดำเสริมใยอาหารจากอนูลิน รสพร เจียมจริยธรรม
พรเพ็ญ มรกตจินดา
สุริยา อติวิทยาภรณ์
การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดของ
สารสกัดใบมะขามที่ปลูกในประเทศไทย
ศุภรัตน์ ดวนใหญ่
เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์
อัจฉรา แก้วน้อย
อรุณรัตน์ แซ่อู้
วิชุดา ฉันวิจิตร
วิภารัตน์ ปัตถานะ
นุชบา สุวรรณโคตร
การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์และแอลคาลอยด์
จากสารสกัดเอทานอลและสารสกัดน้ำของยาหอมเทพจิตร
อภิสิทธิ์ อ้วนวงษ์
วันชัย โคตะมี
สุชาดา มานอก
การตรวจหาเอนไซม์ Klebsiella pneumoniae carbapenemase ในเชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์
ธวัชชัย แจ่มนาค
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในงานอาชีวอนามัยของกลุ่มอาชีพชาวนา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ณาน ปัทมะ พลยง
พิมพร พลดงนอก
ศิราณี เย็นใจ
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์