วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554
  Vol.11 No.2 | July - December 2011
 
 
บทความ ผู้เขียน
บรรณาธิการแถลง  
คำชี้แจงการลงวารสาร  
บทความทางวิชาการ  
การประยุกต์ใช้ฟิล์มนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์์ ในการลดสีจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
วิกฤตการณ์ทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โองการ วณิชาชีวะ
บทความวิจัย  
การแก้ไขข้อบกพร่องความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะโดยใช้แบบฝึกทักษะ กำจร มุณีแก้ว
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตซองบรรจุผงปรุงสำเร็จรูป ณัฐวี ชูประทีปไสว
ณัชวิชญ์ ติกุล
การแยกและการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของการสัมผัสเชื้อราจากอากาศในสถานบริการสปา กิจจา จิตรภิรมย์
ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์
การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์ต้นแบบSWU 6 ขา สำหรับสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง
จตุรงค์ สุคนธชาติ
ความต้านทานไรทรอพิลีแลปส์ของผึ้งพันธุ์รัสเซียและผึ้งพันธุ์ไทย บุญมี กวินเสกสรรค์
ทัศนคติและความเข้าใจของพนักงานฝ่ายผลิตต่อการดำเนินงานตามระบบ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมถั่วเหลือง เอกภพ บูรณวิจารณ์
หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดควบคุมการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
ธีรวิทย์ อัศวศิลปะกุล