วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
  Vol.15 No.2 | July - December 2015
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
บทความทางวิชาการ  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิตหลักในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธวัชชัย พงษ์สนาม
ชัชนันท์ อินเอี่ยม
บทความวิจัย  
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้แช่สแตนเลสโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต ภาษิต ทินนาม
ปิยะ รนต์ละออง
สุวภัทร ตั้งผลพูล
พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์
นิธิภัศ แซ่เตีย
วงศ์ทอง เขียนวงษ์
จักฤษณ์ พนาลี
การพัฒนาป้ายอิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อมูล และราคาสินค้าผ่านช่องสัญญาณไร้สาย สุขสันต์ บุญเรือง
ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
ชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธุ์
จุรีพร ศรีชุมแสง
การประมวลผลภาพตำแหน่งนิ้วมือสัมผัสสำหรับการพัฒนาระบบมัลติทัช ธีรวิทย์ อัศวศิลปะกุล
กัลยา ธนาสินธ์
ธีรถวัลย์ ปานกลาง
อมรรัตน์ คำบุญ
รูปแบบการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ อนุสรณ์ มาดวง
วันทนี สว่างอารมณ์
อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความตั้งใจเกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
พรธิภา ไกรเทพ
ณภัทร เตียววิไล
จิราพร ทรงพระ
วิทวัส กมุทศรี
ฌาน ปัทมะ พลยง
สาเหตุการบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมของนักกีฬาวีลแชร์เรสซิ่งของสมาคมกีฬาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี ศศิธร สกุลกิม
วินัย สยอวรรณ
ศุภกร ต่ายแย้ม
ธนพงษ์ เทศนิยม
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านเชื้อราโรคข้าวและฤทธิ์ต้านมะเร็ง ของสารสกัดจากเห็ดอูดิมาน อมรรัตน์ สีสุกอง
จิราภรณ์ บุราคร
ปรานต์ ปิ่นทอง
อภิรัชต์ สมฤทธิ์
คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ / ปกหลัง