วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555
  Vol.12 No.2 | July - December 2012
 
 
บทความ ผู้เขียน
บรรณาธิการแถลง  
คำชี้แจงการลงวารสาร  
บทความทางวิชาการ  
การกระจายตัวของมวลทั้งหมดและแก๊สในกระจุกกาแล็กซี ธีรถวัลย์ ปานกลาง
การเรียนออนไลน์ภายใต้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เกษม กมลชัยพิสิฐ
สมาร์ทโฟน...ภัยจากการดักฟังโทรศัพท์ ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
บทความวิจัย  
การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของภาชนะบรรจุน้ำกลั่นปิดสนิทแบบใช้ซ้ำกรณีศึกษาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล วิภาวี วิสาวะโท ระพี อินปั๋นแก้ว กาญจนา เข่งคุ้ม วินัย สยอวรรณ
การตรวจสอบสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพร สุชาดา มานอก
กลไกการเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli วันทนี สว่างอารมณ์ พาฝัน จันทร์เล็ก
การพัฒนาวิธีการย้อมสีเนื้อเยื่อพืชด้วยสีย้อมผ้า วิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ อนิษฐาน ศรีนวล สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
การวิเคราะห์ท่าทาง และความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการทำงานโดยเทคนิคการประเมินท่าทางร่างกายทั้งลำตัว วรรณรา ชื่นวัฒนา บุตรี เทพทองปาณิสรา ศรีใจ
การวิเคราะห์พันธุกรรมของชำมะเลียง 2 สายพันธุ์โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี วรพันธ์ บุญชัย
การศึกษาความชุกของแบคทีเรียชนิดที่สร้างเอนไซม์บีตาแลคทาเมสที่มีฤทธิ์ขยายจากแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์
การศึกษาสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระและผลิตภัณฑ์จากชะคราม นภาพร แก้วดวงดี นัฎฐพงศ์ อินทร์สมบัติ
ความต้องการสารสนเทศเพื่อการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สมพร เรืองอ่อน วีระชัย คอนจอหอ วรชัย เยาวปาณี กฤตชน วงศ์รัตน์
ปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี พงษ์จิตต์ เกตุภู่พงษ์
เทคนิคการตรวจหาและจำแนกพยาธิตัวกลมอะนิซาคิสโดยเทคนิคพีซีอาร์-เรสตริกชันเอนโดนิวคลีเอส จันทิพย์ สิงห์ตุ้ย นภาพร แก้วดวงดี ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา
ศักยภาพทางอัลลีโลพาพาทีของสารสกัดจากใบพืชวงศ์ Acanthaceae บางชนิด เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ