กลับสู่หน้าหลัก
 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร
  • งานแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการ อาจารย์พันธ์ศักดิ์  พ่วงพงษ์
  • เชิญชวนผู้มีสิทธิ์สรรหาฯ เสนอชื่อตัวแทนคัดเลือกผอ. ทั้ง 3 สำนัก
  • โครงการประสานงานสอบมาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC
  • คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
  • พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดไฟล์เสียง โครงการประชุมเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ ป.ป.ช. เพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการส้รางจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.พล.ต.ต. หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA
Post : 2017-03-30 17:39:01
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ ระดับหลักสูตร วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจันทรมณฑล ชั้น 10 อาคาร 9
Post : 2017-03-28 17:10:04
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] - เรื่อง การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 1 ห้อง The River โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
Post : 2017-03-23 16:24:51
 
[ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
Post : 2017-03-20 20:08:35
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] - เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
Post : 2017-03-20 18:51:05
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ประกาศ เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
Post : 2017-03-13 18:14:50
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] - ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องการใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานฯ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 9
Post : 2017-03-07 15:26:12
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงาน "การประชุมใหญ่โครงการการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V"
Post : 2017-03-07 14:00:51
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เคมี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-03-07 11:36:19
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560
Post : 2017-03-01 14:57:10
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - เชิญชวน ลงคะแนนเสียงเลือกประธาน / กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
Post : 2017-02-27 16:51:58
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สมัครเข้ารับการเลือกเป็นประธาน หรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
Post : 2017-02-27 16:45:11
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ... ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
Post : 2017-02-24 13:49:37
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ... ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
Post : 2017-02-24 13:47:27
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางกิจกรรมประจำเดือน เพื่อการประชาสัมพันธ์ กำหนดการ / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ของสาขาในแต่ละเดือน
Post : 2017-02-21 18:28:00
 
Page : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
[61-75] of 382
 
   
   
 
 
 
 
   
  ระบบส่งวารสารออนไลน์  
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   


ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ File Pattern- ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

+ Power Point การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

+ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

+ [ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017