กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
  • 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
  •  28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  • เรียนรู้งานสืบสานโครงการพระราชดำริ และพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมไทยสู่สากล ณ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
  • สาขาวิชาคณิตฯ รับสมัครอาจารย์ผู้สอนวิชาการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - เชิญชวน ลงคะแนนเสียงเลือกประธาน / กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
Post : 2017-02-27 16:51:58
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สมัครเข้ารับการเลือกเป็นประธาน หรือกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 10 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
Post : 2017-02-27 16:45:11
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ... ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
Post : 2017-02-24 13:49:37
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ... ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
Post : 2017-02-24 13:47:27
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางกิจกรรมประจำเดือน เพื่อการประชาสัมพันธ์ กำหนดการ / โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ของสาขาในแต่ละเดือน
Post : 2017-02-21 18:28:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - กำหนดการสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
Post : 2017-02-20 16:01:10
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
Post : 2017-02-17 17:18:11
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเทคนิควิชาการเกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขเพื่อมหาวิทยาลัยปลอดจากยาเสพติด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
Post : 2017-02-17 16:27:50
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - กิจกรรมฝึกทักษะและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชบพิธ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560
Post : 2017-02-17 15:58:21
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - กิจกรรมฝึกทักษะและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชบพิธ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
Post : 2017-02-17 15:29:01
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - กิจกรรมฝึกทักษะและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชบพิธ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560
Post : 2017-02-17 15:11:45
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - บันทึกขอรับค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559 (แบบใหม่ อัพเดต : 10 กุมภาพันธ์ 2560)
Post : 2017-02-10 17:33:58
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
Post : 2017-02-07 17:12:24
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม
Post : 2017-02-07 16:48:05
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุริยา พันธ์โกศล อาจารย์ประจำสาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-02-07 12:22:06
 
Page : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
[61-75] of 372
 
   
   
 
 
 
 
   
  ระบบส่งวารสารออนไลน์  
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   


ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ File Pattern- ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

+ Power Point การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

+ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

+ [ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017