::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
 • วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
 • รอบ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
 • วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
 • รอบ 2 โควตา ปีการศึกษา 2562
 

   
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 2
Post : 2014-02-17 15:52:07
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557
Post : 2014-02-17 15:02:27
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทย์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อม สำหรับการทำงานภายใต้กิจกรรม
Post : 2014-02-17 14:37:11
 
[ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ] - สาขาวิชาจุลชีวิทยา เรื่อง เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์
Post : 2014-02-11 09:16:41
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
Post : 2014-02-10 15:01:22
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
Post : 2014-02-10 14:55:51
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1
Post : 2014-01-30 15:25:13
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - อาจารย์ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย เข้ารับทุนการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ของมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Post : 2014-01-30 12:03:08
 
[ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ] - ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง IT อินเทรนด์ โดย คุณที่รัก บุญปรีชา
Post : 2014-01-30 12:01:37
 
[ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ] - ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ตื่นตัวแค่ไหน กับ TV.Digital โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์
Post : 2014-01-30 11:59:57
 
Page : « 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »
[451-460] of 524
 
   
   
 
 
 
 
   
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2561

   


ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2560

   


ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส - 1(รอบ 1 เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62) 16-Nov-2018

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส -1 (รอบ 2 เดือน เม.ย. - ก.ย. 62) 16-Nov-2018

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (19.2.2559) 16-Nov-2018

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (24.2.2559) 16-Nov-2018

+ ประกาศกพอ.หลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง 2561 29-Oct-2018

+ กำหนดการ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 08-Aug-2018

+ กำหนดการ - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 17-Jul-2018

+ กำหนดการ - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร คบ.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) 17-Jul-2018

+ กำหนดการ - กิกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร วท.บ., พท.บ., ส.บ., บธ.บ., ทล.บ., วศ.บ., อส.บ.) 17-Jul-2018

+ กำหนดการ - โครงการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 12-Jul-2018

+ กำหนดการ - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 11-Jul-2018

+ การประกันคุณภาพ - ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 09-Jul-2018

+ ประกาศจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ - กำหนดการกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และ แบบเสนอผลงานและรางวัลทางวิชาการ 27-Jun-2018

+ ดาวน์โหลด - วิธีการคิดคะแนนประเมิน 1 ตุลาคม 60 - 31 มีนาคม 61 27-Jun-2018

+ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - แผนผังเส้นทางรถยนต์เข้า - ออก และจุดต่างๆ มสธ. 28-Feb-2018