กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
  •  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
  • ช่องทางประชาสัมพันธ์ไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
  • ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ
  •    ดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นิธิศ ปุณธนกรภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-04-24 15:14:01
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เกษม กมลชัยพิสิฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-04-24 15:12:58
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร
Post : 2017-04-24 15:08:51
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ชั้น 4
Post : 2017-04-24 15:03:42
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม และไฟล์เสียงบรรยาย ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม และไฟล์เสียงบรรยาย โครงการ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
Post : 2017-04-24 15:00:17
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด เพื่อพัฒนาทักษะการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
Post : 2017-04-21 19:21:59
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ หลักการวัดปละประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2017-04-19 11:52:07
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการสัมภาษณ์การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
Post : 2017-04-18 16:32:06
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] - เชิญนิสิตที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
Post : 2017-03-30 17:49:54
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดไฟล์เสียง โครงการประชุมเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ ป.ป.ช. เพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการส้รางจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตของมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.พล.ต.ต. หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA
Post : 2017-03-30 17:39:01
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ ระดับหลักสูตร วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจันทรมณฑล ชั้น 10 อาคาร 9
Post : 2017-03-28 17:10:04
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] - เรื่อง การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 1 ห้อง The River โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
Post : 2017-03-23 16:24:51
 
[ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
Post : 2017-03-20 20:08:35
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] - เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
Post : 2017-03-20 18:51:05
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ประกาศ เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
Post : 2017-03-13 18:14:50
 
Page : « 1 2 3 4 5 6 7 »
[31-45] of 361
 
   
   
 
 
 
 
   
  ระบบส่งวารสารออนไลน์  
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559


ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558

   


ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

+ Power Point การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

+ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

+ [ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017

+ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 20-Mar-2017