กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
  •  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
  • ช่องทางประชาสัมพันธ์ไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
  • ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ
  •    ดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
Post : 2017-05-26 18:37:25
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-05-26 18:07:30
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฌาน ปัทมะ พลยง อาจารย์ประจำสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2017-05-26 18:06:04
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 สายสนันสนุน (ครั้งที่ 3)
Post : 2017-05-26 18:03:19
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - โครงการ "ชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
Post : 2017-05-19 18:27:13
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที ] - การสัมมนาประจำปีของ MonsoonSIM ประเทศไทย MonsoonSIM Seminar 2017 ในหัวข้อ Digital Transformation in Thai-style Higher Education การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอล (อย่างไทย) ในอุดมศึกษาของไทย สร้างการเรียนรู้อย่างเพื่ออยู่รอดอย่างยั่งยืน
Post : 2017-05-09 16:28:28
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560
Post : 2017-05-09 15:36:53
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ดาวน์โหลดไฟล์บรรยาย Power Point โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2560 ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
Post : 2017-05-09 13:24:19
 
[ ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ] - ประกาศการสอบ CEFR สำหรับนิสิต นักศึกษา (กลุ่มเป้าหมายที่ 1) วันเสาร์ที่ 13 และ 17 พฤษภาคม 2560
Post : 2017-05-08 19:13:21
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1)
Post : 2017-05-04 18:07:44
 
[ ศูนย์ภาษา ] - ประกาศการสอบ CEFR สำหรับนิสิต นักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ. พ. ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2-3/2559
Post : 2017-05-04 17:25:19
 
[ สาขาวิชาชีววิทยา ] - สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบที่ 3)
Post : 2017-05-04 15:47:24
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2560
Post : 2017-05-03 15:13:08
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การจัดทำแผน งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560
Post : 2017-05-02 17:00:20
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2560
Post : 2017-05-02 16:48:26
 
Page : 1 2 3 4 5 6 »
[16-30] of 361
 
   
   
 
 
 
 
   
  ระบบส่งวารสารออนไลน์  
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559


ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558

   


ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

+ Power Point การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

+ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

+ [ ประกาศจากกระทรวงการคลัง ] - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017

+ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 20-Mar-2017