::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การรับสมัครนักศึกษา
  • การรับสมัครนักศึกษา
 

   
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดบุปผารามวรวิหาร ธนบุรี
Post : 2020-07-01 10:45:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กลุ่ม Zabbix in Thailand
Post : 2020-06-25 14:39:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ / ภาคปกติ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ
Post : 2020-06-16 12:34:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรม (ออนไลน์) โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะชุมชน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อลดสภาวะโลกร้อน วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2563
Post : 2020-06-16 10:01:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2
Post : 2020-05-27 11:18:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - VTR แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับเต็ม)
Post : 2020-05-26 21:31:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1
Post : 2020-05-21 16:57:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0104)
Post : 2020-05-12 15:55:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี มอบเจลให้อธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้านภัยไวรัส COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
Post : 2020-05-11 13:37:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการอบรม (ออนไลน์) เรื่อง หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
Post : 2020-05-08 17:42:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-10] of 639
 
   
   
 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดวารสารก้าวทันโลกได้ ที่นี่ คลิก!!!

 
   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ บันทึก กบบ./ว.329 - รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งไฟล์รูปภาพบุคลากร (ปัจจุบัน) 04-Apr-2020

+ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 20-Feb-2020

+ แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (สาขาวิชา, อาจารย์-บุคลากร) 28-Nov-2019

+ แบบประเมินผลงาน ปมบส-1 (เดือน ต.ต. 62 - 31 มี.ค 63 สมบูรณ์) 28-Oct-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 06-Feb-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 06-Feb-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62) 06-Feb-2019

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (19.2.2559) 16-Nov-2018

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (24.2.2559) 16-Nov-2018

+ ประกาศกพอ.หลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง 2561 29-Oct-2018

+ กำหนดการ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 08-Aug-2018

+ กำหนดการ - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 17-Jul-2018

+ กำหนดการ - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร คบ.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) 17-Jul-2018

+ กำหนดการ - กิกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร วท.บ., พท.บ., ส.บ., บธ.บ., ทล.บ., วศ.บ., อส.บ.) 17-Jul-2018

+ กำหนดการ - โครงการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 12-Jul-2018