::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
  • 19 มกราคม 2563 วันพิราลัย
  • 19 มกราคม 2563 วันพิราลัย
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS)
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) มีมากกว่า 70 หลักสูตร
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
  • วันพิราลัย 2563
  • 19 มกราคม 2563 วันพิราลัย
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS)
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) มีมากกว่า 70 หลักสูตร
 

   
   
 
 
 
 
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จรรยาอดิศัย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในได้รับการแต่งตั้งในสาขาวิชาคณตศาสตร์ประยุกต์ (0112)
Post : 2020-01-21 13:07:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Post : 2020-01-08 11:15:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)
Post : 2019-11-27 14:34:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6802)
Post : 2019-11-27 14:17:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
Post : 2019-11-26 15:21:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพจากกัญชง องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ, Joy Jewel House อำเภอแม่สอด, กลุ่มย้อมเส้นใยกัญชงด้วยสีธรรมชาติและทอผ้าใยกัญชง บ้านปูแป้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562
Post : 2019-11-22 11:45:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ออกแนะแนวการศึกษาจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน open house 90ปี โรงเรียนสงวนหญิง ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
Post : 2019-11-20 16:00:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2019-11-20 14:40:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ออกแนะแนวการศึกษาจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน open house 90ปี โรงเรียนสงวนหญิง ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
Post : 2019-11-18 14:05:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา และโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562
Post : 2019-11-18 12:30:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-10] of 605
 
   
   
 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดวารสารก้าวทันโลกได้ ที่นี่ คลิก!!!

 
   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (สาขาวิชา, อาจารย์-บุคลากร) 28-Nov-2019

+ แบบประเมินผลงาน ปมบส-1 (เดือน ต.ต. 62 - 31 มี.ค 63 สมบูรณ์) 28-Oct-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 06-Feb-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 06-Feb-2019

+ แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62) 06-Feb-2019

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (19.2.2559) 16-Nov-2018

+ ประกอบการประเมิน ปี 61 - ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (24.2.2559) 16-Nov-2018

+ ประกาศกพอ.หลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง 2561 29-Oct-2018

+ กำหนดการ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 08-Aug-2018

+ กำหนดการ - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 17-Jul-2018

+ กำหนดการ - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร คบ.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) 17-Jul-2018

+ กำหนดการ - กิกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร วท.บ., พท.บ., ส.บ., บธ.บ., ทล.บ., วศ.บ., อส.บ.) 17-Jul-2018

+ กำหนดการ - โครงการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 12-Jul-2018

+ กำหนดการ - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 11-Jul-2018

+ การประกันคุณภาพ - ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 09-Jul-2018