2
::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
  • การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  • การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  • แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชา ชีววิทยา
  • แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • แสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชา เคมี
  • รายชื่อรับเครื่องราชฯ
 

   
   
 
 
 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
   
 
 
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 : Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018)
Post : 2017-11-30 16:13:55
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เชิญชวนร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ
Post : 2017-11-30 16:03:36
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ สมัครเป็นตัวแทนนักกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์ "งานวันปีใหม่และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ BSRU" วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
Post : 2017-11-23 14:27:58
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ยินดีต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องที่ตรวจสอบ “สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ด้าน C, O, P, M” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Post : 2017-11-23 14:26:49
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา รางวัลเข็มเกียรติยศพร้อมด้วยประกาศนียบัตรของ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2559
Post : 2017-11-21 12:00:48
 
[ ดาวน์โหลด ] - ประกาศรายชื่อ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ปี 2560
Post : 2017-11-20 16:46:07
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - งานปีใหม่ การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 (Cowboy Theme)
Post : 2017-11-20 16:31:28
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 รางวัลเข็มเกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2559
Post : 2017-11-17 16:55:13
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ตารางปฏิทินกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2017-11-15 16:49:59
 
[ ข่าวจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา] - ประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มและแบบบันทึกข้อความฉบับใหม่ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)
Post : 2017-11-15 16:23:09
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-10] of 395
 
   
   
 
 
 
 
   
 

วารสาร ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2559ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2559ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   


ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2558ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

   
 
 
 
 
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) รอบที่2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60) 27-Nov-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 2 ] - แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60) 27-Nov-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ประกาศรายชื่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ปี 2560 20-Nov-2017

+ File Pattern- ป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ข้อบังคับ-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์-ผศ-รศ-ศ 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่1-อัพเดตวันที่5มิ.ย.60 14-Jun-2017

+ [ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่ 1 ] - แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถะ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

+ [ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ] เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

+ แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

+ ข้อมูลการประเมินบุคลากรรอบที่1 (1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60) 29-May-2017

+ กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

+ ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017