::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
   
 
คู่มือการประกันคุณภาพ
 
คู่มือประกันคุณภาพปี 2555
คู่มือประกันคุณภาพปี 2554
คู่มือประกันคุณภาพปี 2553
คู่มือประกันคุณภาพปี 2552
คู่มือประกันคุณภาพปี 2551
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 
รายงานการประเมินตนเองปี 2553
รายงานการประเมินตนเองปี 2552
รายงานการประเมินตนเองปี 2551
หลักฐานการประกันคุณภาพ
 
หลักฐานการประกันคุณภาพปี 2555
หลักฐานการประกันคุณภาพปี 2556
หลักฐานการประกันคุณภาพปี 2557 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 01-Nov-2015
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา
 
สรุปผลประกันคุณภาพปี 2554
สรุปผลประกันคุณภาพปี 2553
สรุปผลประกันคุณภาพปี 2552
สรุปผลประกันคุณภาพปี 2551