::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
   
 
 
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรอบมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฯ ที่ 519-2561
ผังงาน การปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Flow Chart)
Flow Chart งานการเงิน
Flow Chart งานธุรการ
Flow Chart งานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
Flow Chart งานแผนและงบประมาณ
Flow Chart งานประกันคุณภาพ
Flow Chart งานวิชาการ
Flow Chart งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Flow Chart งานโสตทัศนูปกรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนงานต่างๆ
คู่มือการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาเรื่อง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : นายปรัชญา ศิลารักษ์
คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจ่าย งบรายได้ประเภทบำรุงการศึกษา
โดย : นายกิตติ แก้วจำลอง