::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 124 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

แบบฟอร์มรับรองการเป็นผู้สังเกตการณ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 27-Feb-2020

แบบติดตาม ปค.5 - 12 เดือน 03-Oct-2019

แบบติดตาม ปค.5 - 6 เดือน 03-Oct-2019

อธิบายแบบ ปค.5 03-Oct-2019

อธิบายแบบ ปค.4 03-Oct-2019

แบบ ปค. 5 15-Jan-2019

แบบ ปค. 4 15-Jan-2019

[ การประกันคุณภาพ ] - ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 09-Jul-2018

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และ มบส. ประจำปี 2559 23-Jun-2016

แผนการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนกลยุทธ์ มบส. และ การมุ่งเป้านำคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 21-Sep-2015

แนวทางปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 01-Jul-2015

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 (คณะวิทย์ฯ)-ฉบับเผยแพร่ 13-Jan-2015

sar56 ฉบับย่อ 20-Aug-2014

รวม มคอ. 3 02-Jul-2014

เอกสารบรรยายการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระยะที่ 4 14-May-2014

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ 2556 06-May-2014

สรุปรวมโครงการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับงานประกันคุณภาพ 06-May-2014

แบบรายงาน ตบช 2.13 02-May-2014

โครงการต่างๆ ของคณะวิทย์ 30-Apr-2014

กลไกลองค์4 และตบช2.7 เกณฑ์4 25-Apr-2014

ความเสี่ยงคณะ 56 25-Apr-2014

เอกสารประกอบองค์ 7.1 และ 7.6 24-Apr-2014

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาต่างของคณะวิทย์ 56 24-Apr-2014

เอกสารประกันตัวบ่งชี้ที่ 98 24-Apr-2014

รายงานประจำปีงบประมาณ 2556 01-Apr-2014

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556 01-Apr-2014

ตารางการเข้ารับการประเมินคุณภาพฯ ประจำปี 2556 01-Apr-2014

เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นิสิต 2556 29-Jul-2013

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ร่วมกันปฏิบัติ ปี 2552 - 2555 18-Jun-2013

การกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย ภาระงานรับผิดชอบของคณบดีและรองคณบดีแต่ละสาขาวิชา 30-May-2013

รายงานสรุปความพึงพอใจ โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม 30-May-2013

รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และ อัตลักษณ์ 97.2 30-May-2013

ปฏิทินวิชาการ / แบบสรุปงบประมาณ / แบบสรุปคำของบประมาณ / ปฏิทินการทำงานแผนยุทธศาสตร์ /ความเชื่อมโยงการจัดทำแผนพัฒนา / องค์ประกอบของแผนต่างๆ 30-May-2013

(51 ไฟล์ คำสั่ง) - รวมคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด 23-May-2013

รวมเอกสารงานประกันคุณภาพ (ไฟล์รูป) 22-May-2013

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2555 22-May-2013

การประชุม กก.ประจำคณะ55 22-May-2013

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-May-2013

การประชุม กก.บริหารคณะ 55 22-May-2013

รวมเอกสาร กก. ประจำคณะ 22-May-2013

บันทึกข้อความ : ขอความร่วมมือรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 22-May-2013

กองแผนและนโยบาย เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ ERP 22-May-2013

งานประกันคุณภาพ : คำสั่งไปราชการ ณ โรงแรมภูเขางาม จ.นครนายก 22-May-2013

บันทึกข้อความ : อพ.สธ. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 22-May-2013

AGREEMENT ON ACADEMIC EXCHANGE 22-May-2013

STUDENT EXCHANGE AGREEMENT 22-May-2013

LETTER OF AGREEMENT 22-May-2013

คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 22-May-2013

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 22-May-2013

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารประจำหน่วยงาน 22-May-2013

รายชื่ออาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ 22-May-2013

งานประกันคุณภาพ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 22-May-2013

บันทึกข้อความ : ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ฯ (ระยะที่ 1) 22-May-2013

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล CHE QA ONLINE ประจำปี 2554 22-May-2013

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ 22-May-2013
Total 122 File [Pages 1 of 3] [1][2][3]