::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 44 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 01-Aug-2021

แผนปฏิบัติราชการรายจ่าย 64_งบประมาณ บก.ศ-คงคลัง 01-Aug-2021

แผนปฏิบัติราชการรายจ่าย 2564_งบประมาณ บก.ศ 01-Aug-2021

แผนปฏิบัติราชการรายจ่าย 2564_งบประมาณแผ่นดิน 01-Aug-2021

เอกสารสำหรับการเขียนโครงการและโอนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 16-Nov-2020

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 10-Oct-2019

แบบฟอร์มคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์,สิ่งก่อสร้าง) 2564 10-Oct-2019

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2563 10-Oct-2019

แบบฟอร์มบัญชีควบคุมงบประมาณรายจ่าย (แผนดิน) 2563 10-Oct-2019

แบบฟอร์มใบส่งงานจัดซื้อจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 10-Oct-2019

(ร่าง) แผนผังความเชื่อมโยงโครงสร้างผลผลิต-1-1 10-Oct-2019

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 (อัพเดต 27 มิ.ย. 62) 10-Oct-2019

ยุทธศาสตร์ชาติ (chart20) 10-Oct-2019

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12 10-Oct-2019

แบบฟอร์มยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 2563 10-Oct-2019

แบบฟอร์มแบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจำแนกตามไตรมาส ประจำปี 2562 04-Feb-2019

แผนปฏิบัติราชการ (แผ่นดิน) คณะวิทย์ 2562 28-Jan-2019

แผนปฏิบัติราชการ (บก.ศ.-คงคลัง) คณะวิทย์ 2562 28-Jan-2019

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอน_ฉบับเปลี่ยนแปลง ปี 2562 28-Jan-2019

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ 28-Jan-2019

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 28-Jan-2019

แบบฟอร์มเขียนโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประปีงบ 2562 15-Jan-2019

แบบฟอร์มสรุปโครงการ (ใช้งบประมาณ) ประจำปีงบ 2562 15-Jan-2019

เอกสารชี้แจงโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01-Nov-2018

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ.0201.3/2632 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และ หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟ 1/1138/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 09-Jul-2018

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ.0209/9148 และ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 313 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2561 09-Jul-2018

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือที่ สจส.กพฐ. 08.2/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 09-Jul-2018

[ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ] เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 07-Jun-2017

สรุปประเด็นความแตกต่าง พรบ.การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 07-Jul-2017

แบบฟอร์มในการจัดทำงบลงทุนเอกสารหมายเลข 1 (TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22-Sep-2016

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอน - เปลี่ยนแปลงรายการ ประจำปีงบประมาณ 2559 12-May-2016

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ 10-Oct-2015

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน 10-Oct-2015

แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรม 08-Oct-2015

แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่ายหมวดลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 06-Oct-2015

แผนความต้องการงบลงทุนครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 09-Jul-2015

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ? 2562 09-Jul-2015

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 09-Jul-2015

แบบฟอร์มโครงการตามแผลกลยุทธ์ 09-Jul-2015

แบบฟอร์มโครงการแผนปฏิบัติการภายใต้กลยุทธ์ 09-Jul-2015

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 09-Jul-2015

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559-2562 09-Jul-2015

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 09-Jul-2015

แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน 09-Jul-2015
Total 44 File [Pages 1 of 1] [1]