::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 17 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

 + [ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ] เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 07-Jun-2017

 + สรุปประเด็นความแตกต่าง พรบ.การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 07-Jul-2017

 + แบบฟอร์มในการจัดทำงบลงทุนเอกสารหมายเลข 1 (TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 22-Sep-2016

 + แบบฟอร์มบันทึกข้อความการโอน - เปลี่ยนแปลงรายการ ประจำปีงบประมาณ 2559 12-May-2016

 + ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้ 10-Oct-2015

 + ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน 10-Oct-2015

 + แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรม 08-Oct-2015

 + แบบฟอร์มการจัดทำงบรายจ่ายหมวดลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 06-Oct-2015

 + แผนความต้องการงบลงทุนครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 09-Jul-2015

 + แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 ? 2562 09-Jul-2015

 + แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 09-Jul-2015

 + แบบฟอร์มโครงการตามแผลกลยุทธ์ 09-Jul-2015

 + แบบฟอร์มโครงการแผนปฏิบัติการภายใต้กลยุทธ์ 09-Jul-2015

 + แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 09-Jul-2015

 + แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559-2562 09-Jul-2015

 + แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 09-Jul-2015

 + แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน 09-Jul-2015
Total 17 File [Pages 1 of 1] [1]