::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
   
 
แบบฟอร์มส่งตรวจกระดาษคำตอบอัตโนมัติ (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายเอกสารหรือสำเนาอัตโนมัติ (ฉบับประกาศใช้-13 มิ.ย. 60) (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มตารางกิจกรรมประจำเดือน (งานสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มขอรับบริการประชาสัมพันธ์ (งานสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ (ขอใช้ห้องประชุม) (งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
แนวปฏิบัติ และ แบบฟอร์มขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ (ส่งสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Suriya Wifi (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอสำรวจเบื้องต้นในการติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ่มเติม (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอรับริการตรวจสอบ / ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ใช้ชั่วคราว (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอส่งคืนครุภัณฑ์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอ E-mail Account สำหรับบุคลากร (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอ User ID ใช้ชั่วคราว (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ส่งสำนักคอมพิวเตอร์)