::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 ต้องการค้นหาเอกสาร 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 124 รายการ
 
ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่

แบบฟอร์ม (pdf) - แผนการพัฒนาตนเอง (2564-2566) 24-Nov-2021

แบบฟอร์ม (word) - แผนการพัฒนาตนเอง (2564-2566) 24-Nov-2021

แบบฟอร์ม - ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11-Nov-2021

แบบฟอร์ม - ส่งบทความวิชาการและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 09-Nov-2021

แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์คณะวิทย์ 07-Sep-2021

แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์คณะวิทย์ 07-Sep-2021

ประเมินผลงาน - ยุทธศาสตร์คณะวิทย์ 07-Sep-2021

แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64) 05-Aug-2021

แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64) 05-Aug-2021

(2566) แบบเสนอ โครงการยุทธศาสตร์มรภ. 2566 27-Jul-2021

(2566) แบบฟอร์มคำของบลงทุนครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง 27-Jul-2021

เอกสารแนบเพิ่มเติม - การประเมินภาระงาน 04-Dec-2020

แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 (รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 02-Dec-2020

แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 02-Dec-2020

(งานวิจัย) - แบบฟอร์มการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 27-Oct-2020

แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) 27-Aug-2020

แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) 11-Aug-2020

บันทึก กบบ./ว.329 - รายชื่อคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งไฟล์รูปภาพบุคลากร (ปัจจุบัน) 04-Apr-2020

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 20-Feb-2020

แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (สาขาวิชา, อาจารย์-บุคลากร) 28-Nov-2019

แบบประเมินผลงาน ปมบส-1 (เดือน ต.ต. 62 - 31 มี.ค 63 สมบูรณ์) 28-Oct-2019

แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 2 06-Feb-2019

แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 1 เดือน 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 06-Feb-2019

แบบประเมินผลงาน ป.มบส. - 1 (ปรับรอบใหม่ รอบ 2 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62) 06-Feb-2019

ประกอบการประเมิน ปี 61 - ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (19.2.2559) 16-Nov-2018

ประกอบการประเมิน ปี 61 - ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2559 (24.2.2559) 16-Nov-2018

ประกาศกพอ.หลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง 2561 29-Oct-2018

กำหนดการ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 08-Aug-2018

กำหนดการ - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี 2561 17-Jul-2018

กำหนดการ - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร คบ.บ. 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา) 17-Jul-2018

กำหนดการ - กิกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561 (หลักสูตร วท.บ., พท.บ., ส.บ., บธ.บ., ทล.บ., วศ.บ., อส.บ.) 17-Jul-2018

กำหนดการ - โครงการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 12-Jul-2018

กำหนดการ - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 11-Jul-2018

การประกันคุณภาพ - ตารางการเข้ารับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 09-Jul-2018

ประกาศจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ - กำหนดการกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และ แบบเสนอผลงานและรางวัลทางวิชาการ 27-Jun-2018

ดาวน์โหลด - วิธีการคิดคะแนนประเมิน 1 ตุลาคม 60 - 31 มีนาคม 61 27-Jun-2018

เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - แผนผังเส้นทางรถยนต์เข้า - ออก และจุดต่างๆ มสธ. 28-Feb-2018

เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - แผนผังจุดรับ-ส่ง-ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานปริญญา 28-Feb-2018

เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - แผนผังงานพระราชทานปริญญาบัตร ห้องประชุม มสธ. 28-Feb-2018

เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - ตารางรถยนต์บริการ วันที่ 6 มีนาคม 2561 28-Feb-2018

เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - จุดถวายอารักขาความปลอดภัยและการจราจร มสธ. 28-Feb-2018

เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - รถยนต์ส่วนกลาง สำหรับวิ่งงานรับปริญญา 28-Feb-2018

แบบฟอร์ม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลคนดีศรีสมเด็จ ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 06-Jul-2018

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ - การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 22-Aug-2018

แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561 31-Aug-2018

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ปี 2560 20-Nov-2017

ไฟล์แพทเทิลป้ายชื่อสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ (Science&Tech) 05-Jul-2017

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารอัตโนมัติ 14-Jun-2017

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 14-Jun-2017

แบบฟอร์มสรุปขออนุมัติโครงการ/ไปราชการ (ฉบับปรับปรุง - 1 มิถุนายน 2560) 02-Jun-2017

กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 09-May-2017

ประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้เอกสารอ้างอิงในการคิดค่าภาระงานผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) 04-May-2017

ไฟล์นำเสนอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-May-2017

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ สัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศึกษาและทดสอบสัดส่วนการผสมน้ำมันดีโซฮอล์ที่เหมาะสม 23-Mar-2017

ประกาศจากกระทรวงการคลัง - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 20-Mar-2017
Total 124 File [Pages 1 of 3 ] [1][2][3]