::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
รายละเอียดและข้อมูลทั่วไป
ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
เส้นทางสู่บัณฑิต ประจำปี 2563
ปฏิทินกิจกรรมและการอบรม ประจำปีการศึกษา 1/2564
ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
กำหนดวันสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ขั้นตอนดำเนินงานลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
รายละเอียดและข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอน
ศูนย์รับนิสิตสายตรง
 
รายละเอียดและข้อมูลทั่วไปสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ * ลงประกาศ ณ วันที่ 19/09/2560 *
ตรวจสอบตาราง / ผลการเรียน
ระเบียบและข้อบังคับ
หลักการลงทะเบียนเลือกวิชาเรียนก่อน-หลัง
คู่มือการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (ฉบับเดิม พ.ศ. 2555)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สรุปยอดบัณฑิต
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต * ลงประกาศ ณ วันที่ 02/05/2556 *