::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
รายละเอียดและข้อมูลทั่วไปสำหรับการลงทะเบียนต่างๆ
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 1/2560
ขั้นตอนดำเนินงานลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคที่ 1/2560
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียม ประจำปีการศึกษา 1/2560
มบส. เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2560
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
เส้นทางสู่บัณฑิต ประจำปี 2559
อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ปฏิทินวิชาการและกำหนดการสอนชดเชย เทอม 2/2559
กำหนดการลงทะเบียนเทอม 2/2559
รายละเอียดและข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2559)
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอน
ศูนย์รับนิสิตสายตรง
 
รายละเอียดและข้อมูลทั่วไปสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
ประกาศ เรื่อง : การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561ประกาศ วันที่ 20/10/2560
ประกาศ สกอ. : การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ วันที่ 19/04/2560
ประกาศ : กำหนดเวลาการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต นักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ
ตรวจสอบตาราง / ผลการเรียน
ระเบียบและข้อบังคับ
หลักการลงทะเบียนเลือกวิชาเรียนก่อน-หลัง
คู่มือการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวการสมัครงาน / การฝึกงาน
ข่าวทุนการศึกษา / ศึกษาต่อ
ข่าวการประกวด / การแข่งขัน
สรุปยอดบัณฑิต
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
สถานที่ / การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนที่มหาวิทยาลัย
แผนผังในมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ
แนะนำคณะ
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เจ้าหน้าที่และบุคลากร