::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
รายละเอียดและข้อมูลทั่วไปสำหรับการลงทะเบียนต่าง ๆ
ปฏิทินวิชาการ 1/2563
ปฏิทินวิชาการ 3/2562
ปฏิทินวิชาการ 2/2562
ปฏิทินวิชาการ1/2562
รายละเอียดและข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (รอบ 1)ประจำปีการศึกษา 2561 * ลงประกาศ ณ วันที่ 01/05/2561 *
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2560)
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอน
ศูนย์รับนิสิตสายตรง
 
รายละเอียดและข้อมูลทั่วไปสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
แนวทางการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 เรื่อง : รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่* ลงประกาศ ณ วันที่ 26/04/2561 *
ประกาศ เรื่อง : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา* ลงประกาศ ณ วันที่ 09/05/2561 *
ประกาศ เรื่อง : การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561 * ลงประกาศ ณ วันที่ 20/10/2560 *
ประกาศ เรื่อง : การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา * ลงประกาศ ณ วันที่ 19/04/2560 *
ประกาศ เรื่อง : กำหนดเวลาการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต นักศึกษา * ลงประกาศ ณ วันที่ 28/07/2558 *
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ * ลงประกาศ ณ วันที่ 19/09/2560 *
ตรวจสอบตาราง / ผลการเรียน
ระเบียบและข้อบังคับ
หลักการลงทะเบียนเลือกวิชาเรียนก่อน-หลัง
คู่มือการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ (ฉบับเดิม พ.ศ. 2555)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวการสมัครงาน / การฝึกงาน
ข่าวทุนการศึกษา / ศึกษาต่อ
ข่าวการประกวด / การแข่งขัน
สรุปยอดบัณฑิต
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต * ลงประกาศ ณ วันที่ 02/05/2556 *