กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
รายละเอียดและข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
เส้นทางสู่บัณฑิต ประจำปี 2558
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
มบส. เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2559
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2559)
ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอน
ศูนย์รับนิสิตสายตรง
 
สถานที่ / การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนที่มหาวิทยาลัย
แผนผังในมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ
แนะนำคณะ
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
เจ้าหน้าที่และบุคลากร