::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
  Vol.14 No.1 | Jan - June 2014
 
 
บทความ ผู้เขียน
ปกใน / บรรณาธิการแถลง / สารบัญ  
คำชี้แจงการลงวารสาร  
บทความทางวิชาการ  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัคคีภัย กิจจา จิตรภิรมย์
บทความวิจัย  
การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการฟาร์มกล้วยไม้ในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร สรายุทธ คาน
ศิวพันธ์ ชูอินทร์
กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์
การใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากใบเตยเพื่อกำจัดกลิ่นหม้อนึ่งแรงดันไอในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ศศิธร สกุลกิม
นันทนัช เมืองโคตร
อัลชลี อำนาจ
วินัย สยอวรรณ
การตรวจการแสดงออกของยีนไซโตไคน์ในเม็ดเลือดขาว ชนิดนิวเคลียสเดียวของมนุษย์โดยเทคนิคอาร์ทีพีซีอาร์ ปิยะ วงศ์ญาณิน
การคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตเอนไซม์อินเวอร์เตสในบ่อดักไขมันของโรงอาหาร พนิตสุชา จำเมือง
ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
วนิดา ชื่นชัน
การตรวจวินิจฉัยการแตกทำลายเม็ดเลือดจากหมู่เลือดระบบ ABO ของทารกแรกคลอด เสาวลักษณ์ ราศี
ไปรมา สุทธิชัย
วิลัยพร ชูศรี
ประมูล อรุณจรัส
การลดปริมาณสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวเคลือบฟิลม์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณปภาพร จันทร์ดวง
เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
ชำนาญ ปาณาวงษ์
การพัฒนาแบบจำลองขีดความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
พัชรินทร์ สิรสุนทร
การพัฒนาศักยภาพของชุดเครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พงษ์ศักดิ์ นาคสุวรรณ
การศึกษาปริมาณกรดไฟติกในข้าวกลายพันธุ์ที่ให้ผลอนินทรีย์ฟอสฟอรัสสูงและข้าวกล้องที่ผลิตเป็นการค้า 9 ชนิด ธิดา อมร
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อดิศร เนียมแก้ว
อัจฉรา เสาว์เฉลิม
เจษฎา เจียระนัย
การสร้างสื่อมัลติมีเดียช่วยสอนวิชาปฏิบัติขับร้องสากล กาญจนา สวนสุข
มนัส วัฒนไชยยศ
การสร้างสื่อมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง การบันทึกเสียงระบบดิจิตอลด้วยโปรแกรม Logic Pro 9 กัมปนาท เกตุเหมือน
มนัส วัฒนไชยยศ
การออกแบบระบบการป้องกันปัญหาขอบชิ้นงานไหม้กรณีศึกษา : โรงงานผลิตสายพานตัวอย่าง ปัญญา สำราญหันต์
สวัสดิ์ ทองสิน
นิธิศ ปุณธนกรภัทธ์
ความชุกและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร นันทวดี เนียมนุ้ย
มณฑิชา เจนพานิชทรัพย์
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (AQ) และพฤติกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
จารุวรรณ ชำนาญกุล
ภัททราพร พรมวงศ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านจำนวน ความสามารถด้านเชาวน์ปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม กำจร มุณีแก้ว
ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรส้มลม ในอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เย็นหทัย แน่นหนา
รูปแบบความสำเร็จบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย ธนาธิป บุญปี
เชาว์ โรจนแสง
สุภมาส อังศุโชติ
สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ำโดยใช้ถังหมักชีวภาพแบบแพคเบค เวสารัช สุนทรชัยบูรณ์
รัชพล พะวงศ์รัตน์