::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

---
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)?
---
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) โดยมี อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีการบรรยาย เรื่อง
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
- การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)
วิทยากรโดย รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรมณฑล อาคาร 9 ชั้น 10
---

:: แกลอรี่ ::

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR โครงการบริหารจัดการหลักสูตร TQR

ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook BSRU Newsมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา