::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการประชุม เรื่อง การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Edu Roam อาคาร 10 ชั้น 1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

---
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร?
---- วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร? ในช่วงเช้า มีการบรรยายเรื่องแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพื่อการขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีกานต์ น้ำสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และในช่วงบ่าย มีการบรรยาย เรื่องการวิเคราะห์ มคอ. 1 - 7 เรื่องการวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร และเรื่องการวิเคราะห์ผลลัพธ์ผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข วิทยากรแกนนำของ สกอ. ผู้ประเมิน TQR ของ สกอ. ตามบัญชีผู้ประเมิน TQR สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
---
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
---

:: แกลอรี่ ::

การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร

ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook BSRU Newsมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ :http://sci.bsru.ac.th/