::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร 
เว็บไซต์ : edu.bsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร ดังนี้
คณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

 • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ศศ.บ.)
 • จิตวิทยา(ศศ.บ.)
 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ศศ.บ.)

  ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ

 • การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
 • ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

  เว็บไซต์ : edu.bsru.ac.th

  -----

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

 • นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
 • นิติศาสตร์(น.บ.)
 • ภาษาจีน(ศศ.บ.)
 • ภาษาไทย(ศศ.บ.)
 • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(ศศ.บ.)
 • ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
 • รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ)
 • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
 • ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.)

  ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ

 • นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • ภาษาไทย(ค.บ. 5 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ(ค.บ. 5 ปี)
 • สังคมศึกษา(ค.บ. 5 ปี)

  เว็บไซต์ : human.bsru.ac.th

  -----

  คณะวิทยาการจัดการ
  ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

 • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง(นศ.บ.)
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
 • การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
 • การตลาด(บธ.บ.)
 • การท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ.)
 • การบัญชี(บช.บ.)
 • การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)
 • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ(นศ.บ.)
 • การสื่อสารมวลชน(นศ.บ.)
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.)
 • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.)
 • เศรษฐศาสตร์(ศ.บ.)

  เว็บไซต์ : ms.bsru.ac.th

  -----

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

 • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
 • การแพทย์แผนไทย(พท.บ.)
 • เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)
 • คณิตศาสตร์(วท.บ.)
 • เคมี(วท.บ.)
 • เคมีอุตสาหกรรม(วท.บ.)
 • จุลชีววิทยา(วท.บ.)
 • ชีววิทยา(วท.บ.)
 • เทคนิคการแพทย์(วท.บ.)
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(วท.บ.)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
 • ผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ.)
 • ฟิสิกส์(วท.บ.)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(วท.บ.)
 • วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.)
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(วศ.บ.)
 • สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.)
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)
 • แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ.)
 • นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน(วท.บ.)

  ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ

 • คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
 • เคมี (ค.บ. 5 ปี)
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
 • ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
 • ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)

  เว็บไซต์ : sci.bsru.ac.th

  -----

  วิทยาลัยการดนตรี
  ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

 • ดนตรีตะวันตก(ดศ.บ. 4 ปี)
 • ดนตรีไทย(ดศ.บ. 4 ปี)

  ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ

 • ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5ปี)
 • ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ. 5 ปี)

  เว็บไซต์ : musiccollege.bsru.ac.th

  -----

  สมัครออนไลน์ได้ที่ : www.bsru.ac.th หรือ admission.bsru.ac.th

 •