::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560 15 มิถุนายน 2560 

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

<< คลิก >>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 กิจกรรมปฐมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นกิจกรรมรวมที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 และเวลา 13.00 น. กำหนดการปฐมนิเทศระดับสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสถานที่ต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้แจ้งกำหนดการให้นิสิตนักศึกษา อัตลักษณ์บัณฑิต "สำนึกดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" พิธีเปิดงานปฐมนิเทศปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี และการกล่าวต้อนรับให้โอวาท แนะนำเป้าหมายทางการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "แนะนำข้อควรรู้ด้านการเรียน" โดย อ.ดร.ธิดา อมร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ แนะนำการเรียนแบบ "PDCA เพื่อการพัฒนาตนเอง" โดย ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แนะนำหัวข้อ "อัตลักษณ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดย อ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมสันทนาการ "พี่สื่อสาร เส้นทางกิจกรรม" แนะนำพี่ๆ สโมสรฯ และสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาของสโมสรนักศึกษาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2559 แจ้งช่องทางการติดต่อข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และพิธีปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ

:: แกลอรี่ ::

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560