::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
   
 
กลุ่มงานหลักสูตร / สาขาวิชา
สาขาวิชาที่เปิดสอน
   
 
กลุ่มงานวิชาการ
1. แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2. แบบฟอร์มการเขียนรายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์
3. แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา สำหรับผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการทวนสอบ
4. แบบประเมินตนเองของนิสิต นักศึกษา ทสวท.01, 02 และ 03
เอกสารแนบเพื่อนำเสนอสภาวิชาการ
แบบวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.02 - มคอ.06 เพื่อส่งสกอ
ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานของผลการเรียนรู้