::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
กลุ่มงานหลักสูตร / สาขาวิชา
สาขาวิชาที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
 
กลุ่มงานวิชาการ
เอกสารแนบเพื่อนำเสนอสภาวิชาการ
แบบวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.02 - มคอ.06 เพื่อส่งสกอ
มคอ. 2 (หลักสูตรปริญญาตรี)
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานของผลการเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 
กลุ่มงานวิชาแกน
มคอ.3 เคมี เคมีทั่วไป หมู่ D1,D2 ภาคเรียนที่ 1-2557
มคอ.3 ชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1-2557
มคอ.3 ปฏิบัติการเคมี 1 หมู่ D1 ภาคเรียนที่ 1-2557
มคอ.3 ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1-2-2557
มคอ.3 4104104 คณิตศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
มคอ.3 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
มคอ.5 เคมี เคมีทั่วไป ภาคเรียนที่ 2-2557
มคอ.5 ชีววิทยาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1-2-2557
มคอ.5 ฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1-2-2557
มคอ.5 4104104 คณิตศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
มคอ.5 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์