::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
ที่อยู่และส่วนติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ (อาคาร 9  )
  1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 3000 ถึง 3003
โทรสาร 0-2472-5714
sci.bsru@gmail.com
Fanpages : BSRU.science
แผนที่การเดินทาง คลิก!!
แผนผังภายในมหาวิทยาลัย คลิก!!
เบอร์ติดต่อภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>
 
แผนผังในมหาวิทยาลัย
 
 
1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา / หอประชุมสุริยะมณฑล
17 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 อาคารเรียนรวม 18 อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู (โรงเรียนมัธยมสาธิต)
3 ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ / อาคารเรียนรวม 19 อาคารเรียนรวม (โรงเรียนมัธยมสาธิต)
4 อาคารเรียนรวม 20 อาคารเรียนรวม (โรงเรียนมัธยมสาธิต)
5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 21 หอพักศีตลาคาร
6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ / สำนักงานอธิการบดี 22 อาคารช่อชงโค
7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
คณะวิทยาการจัดการ
24 อาคารเรียนรวม
8 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 บ้านเอกะนาค / พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นธนบุรี
9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย /คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ทัด บุนนาค)
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน / สถาบันขงจื้อ
/ สำนักคอมพิวเตอร์
28 โรงซ่อมบำรุง
11 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
/ บัณฑิตวิทยาลัย / บ้านพักรับรองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
29 อาคารพระยาวิเศษศุภวัฒน์ ศูนย์การศึกษาปฐมวัย
12 อาคารเรียนรวม สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
/ ห้องพยาบาล / ที่ทำการไปรษณีย์
30 คณะครุศาสตร์
15 สระว่ายน้ำ 31 โรงเรียนประถามสาธิตฯ
16 สำนักศิลปะวัฒนธรรม / หอประชุมศรีสุริยวงศ์
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัย