กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
ที่อยู่และส่วนติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ์ (อาคาร 9  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 3000 ถึง 3003
โทรสาร 0-2472-5714
Fanpages : BSRU.science
แผนที่การเดินทาง คลิก!!
แผนผังภายในมหาวิทยาลัย คลิก!!
เบอร์ติดต่อภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>
 
เบอร์ภายใน ส่วนการติดต่อ เบอร์ตรง
3000 ถึง 3003 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  งานทะเบียน (คุณขวัญจิตร สงวนโรจน์) 301
  งานสารสนเทศ (คุณณัฎฐ์กานดา ธนารักษ์) 302
  งานสารบัญ (คุณเสาวณีย์ เหลื่อมศรี) 303
  งานจัดซื้อจัดจ้าง (คุณศุนัย วิลาสังข์) 304
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี (คุณสุพรรณี สุวรรณวาล) 306
  งานการเงิน (คุณเพลินตา บุญถาวร) 307
  งานสารบัญ (คุณดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ์) 308
  งาานจัดซื้อจัดจ้าง (คุณวรารักษ์ พุ่มรอด) 309
  งานแผนและงบประมาณ (คุณกิตติ แก้วจำลอง) 310
  งานโสตทัศนูปกรณ์ (คุณปรัชญา ศิลารักษ์) 311
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที) -
  รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนิสิต-นักศึกษา (อาจารย์อรพิมพ์ มงคลเคหา) -
  รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.ธิดา อมร) -
  รองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัย (ผศ.ศศิธร สกุลกิม) -
  รองคณบดีฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ (ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์) -
  รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ (อาจารย์วนิดา ชื่นชัน) 305
  งานประกันคุณภาพ (คุณธัญญารัตน์ จีนหลี) และ ห้องสมุดคณะวิทย์ -
  ห้องประชุม 985 319 - 320
เบอร์ติดต่อสาขาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>
 
เบอร์ภายใน ส่วนการติดต่อ เบอร์ตรง
334 โปรแกรมวิชา แพทย์แผนไทย 08-0599-0353
3130 โปรแกรมวิชา จุลชีววิทยา  
3131 โปรแกรมวิชา ชีววิทยา  
3100, 3105 โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  
2326-2328 โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์  
3120 โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0-2466-6000
3121 โปรแกรมวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 0-2466-7388
3125 โปรแกรมวิชา เคมี  
3126 โปรแกรมวิชา เคมีอุตสาหกรรม  
3141 โปรแกรมวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์  
3141 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  
3150 โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์  
3150 โปรแกรมวิชา อาชีวอนามัยและความปลอด  
3160 โปรแกรมวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  
317 โปรแกรมวิชา วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์  
3162 โปรแกรมวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
3162 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3170, 3171 โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์  
3173, 3174 โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
3180 โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
3190 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- โปรแกรมวิชา การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
- โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม  
3930, 3932 โปรแกรมวิชา เทคนิคการแพทย์  
- โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอุตสาหกรรม 08-17674-4973
08-5211-9450
แผนผังในมหาวิทยาลัย
 
 
1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา / หอประชุมสุริยะมณฑล
16 สำนักศิลปะวัฒนธรรม / หอประชุมศรีสุริยวงศ์
2 อาคารเรียนรวม 17 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ / อาคารเรียนรวม 18 อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
(กำลังทำการก่อสร้าง)
4 อาคารเรียนรวม 19 อาคารเรียนรวม (อาคารสุริยาคาร)
5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20 อาคารเรียนรวม
6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ / สำนักงานอธิการบดี 21 หอพักศีตลาคาร
7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ
22 อาคารช่อชงโค
8 อาคารบรรณราชนครินทร์ 24 อาคารเรียนรวม
9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 บ้านเอกะนาค
10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ทัด บุนนาค)
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน / สถาบันขงจื้อ
/ สำนักคอมพิวเตอร์
27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
บัณฑิตวิทยาลัย
28 โรงซ่อมบำรุง
12 อาคารเรียนรวม สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
/ ห้องพยาบาล / ที่ทำการไปรษณีย์
30 คณะครุศาสตร์
15 สระว่ายน้ำ 31 โรงเรียนประถามสาธิตฯ
แผนที่ในมหาวิทยาลัย