::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
ที่อยู่และส่วนติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ์ (อาคาร 9  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 3000 ถึง 3003
โทรสาร 0-2472-5714
Fanpages : BSRU.science
แผนที่การเดินทาง คลิก!!
แผนผังภายในมหาวิทยาลัย คลิก!!
เบอร์ติดต่อภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>
 
แผนผังในมหาวิทยาลัย
 
 
1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา / หอประชุมสุริยะมณฑล
16 สำนักศิลปะวัฒนธรรม / หอประชุมศรีสุริยวงศ์
2 อาคารเรียนรวม 17 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ / อาคารเรียนรวม 18 อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
(กำลังทำการก่อสร้าง)
4 อาคารเรียนรวม 19 อาคารเรียนรวม (อาคารสุริยาคาร)
5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20 อาคารเรียนรวม
6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ / สำนักงานอธิการบดี 21 หอพักศีตลาคาร
7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ
22 อาคารช่อชงโค
8 อาคารบรรณราชนครินทร์ 24 อาคารเรียนรวม
9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 บ้านเอกะนาค
10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ทัด บุนนาค)
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน / สถาบันขงจื้อ
/ สำนักคอมพิวเตอร์
27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
บัณฑิตวิทยาลัย
28 โรงซ่อมบำรุง
12 อาคารเรียนรวม สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
/ ห้องพยาบาล / ที่ทำการไปรษณีย์
30 คณะครุศาสตร์
15 สระว่ายน้ำ 31 โรงเรียนประถามสาธิตฯ
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัย