::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 452 รายการ
   
  กำหนดวันหมดเขต
 
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมเป็นเครือข่ายเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 วันที่ 6 กรกฎาคม 2
Post : 2019-04-22 12:45:00
1 พฤษภาคม 2562
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561
Post : 2018-11-07 09:45:00
12 พฤศจิกายน 2561
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร
Post : 2018-09-10 16:30:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Post : 2018-09-05 08:00:00
15 ตุลาคม 2561
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561
Post : 2018-07-31 12:56:00
15 ตุลาคม 2561
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
Post : 2018-07-31 12:32:00
30 กันยายน 2561
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างรายงาน Business Intelligence (B) ด้วยโปรแกรม Tableau กับข้อมูลในระบบ NRMS สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
Post : 2018-07-31 12:02:00
30 สิงหาคม 2561
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - The 26th International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services
Post : 2018-07-31 11:08:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
Post : 2018-07-31 10:28:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล
Post : 2018-07-31 10:00:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
Post : 2018-07-31 09:10:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอมอบจุลสารและวารสารฯ
Post : 2018-07-16 13:20:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
Post : 2018-07-16 12:42:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7
Post : 2018-07-16 12:11:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
Post : 2018-07-16 10:34:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
Post : 2018-07-16 09:45:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
Post : 2018-07-13 11:53:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Post : 2018-07-13 11:21:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - กรมบัญชีกลาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
Post : 2018-07-13 10:49:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - บริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด จัดสัมมนาประจำปี
Post : 2018-07-13 10:28:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
Post : 2018-07-13 10:11:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น รุ่นที่ 2
Post : 2018-07-13 09:05:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล DIGITAL RUN 2018
Post : 2018-07-13 08:15:00
-
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
Post : 2018-07-12 12:10:00
-
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 452