::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 723 รายการ
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร หัวหน้าแผนงาน และทีมงานคณะวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเสนอผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
Post : 2021-11-26 09:21:46
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอนได้เลย :)
Post : 2021-11-25 10:15:39
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ นายศุนัย วิลาสังข์ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ
Post : 2021-11-24 10:50:18
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนู เมยดงที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2021-11-24 10:49:53
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564" สาขาบริหารการศึกษา จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
Post : 2021-11-19 12:04:19
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564" สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
Post : 2021-11-19 11:27:48
 
เปิดรับสมัครแล้ว!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน ปี 2565 คลิก!
Post : 2021-11-11 14:36:48
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
Post : 2021-11-05 14:28:18
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1)
Post : 2021-10-18 11:34:56
 
[ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ] - วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
Post : 2021-10-14 09:58:43
 
[ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาฟิสิกส์ ] - วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 จัดโครงการการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครบิต ด้วยภาษา Blocks ประกอบการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ
Post : 2021-08-23 10:46:22
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
Post : 2021-08-20 13:15:22
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดแบบประเมินผลงาน ป.มบส. 1 - 2 รอบ 2 ( เดือน 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64)
Post : 2021-08-05 14:48:22
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 (ออนไลน์) ณ วัดบุปผารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Post : 2021-07-27 08:25:37
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา (0141)
Post : 2021-07-22 11:49:37
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
Post : 2021-07-21 10:22:41
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ สุขเพรียบพร้อม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (0134)
Post : 2021-07-05 13:36:17
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มรภ.บส. และ สสวท. จับมือกันเป็นปีที่ 2 ในการพลิกโฉมครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 2
Post : 2021-06-16 11:34:21
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา
Post : 2021-05-13 10:28:21
 
[ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ] - วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องและการกำกับภาพแอนิเมชั่น
Post : 2021-04-09 09:54:00
 
[ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ] - วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ด้วยชีวภัณฑ์จุลินทรีย์
Post : 2021-04-09 09:03:00
 
[ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ] - วันที่ 31 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท หงต้า เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
Post : 2021-04-01 14:16:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสากิจชุมชนเวชชานุกล และ บริษัท รมาญา ลาบอราทอรี่ จำกัด
Post : 2021-03-29 11:02:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีวิทยาการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 3
Post : 2021-03-23 11:08:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 723