::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 395 รายการ
 
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 : Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018)
Post : 2017-11-30 16:13:55
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เชิญชวนร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ
Post : 2017-11-30 16:03:36
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ สมัครเป็นตัวแทนนักกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์ "งานวันปีใหม่และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ BSRU" วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
Post : 2017-11-23 14:27:58
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ยินดีต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องที่ตรวจสอบ “สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ด้าน C, O, P, M” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Post : 2017-11-23 14:26:49
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา รางวัลเข็มเกียรติยศพร้อมด้วยประกาศนียบัตรของ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2559
Post : 2017-11-21 12:00:48
 
[ ดาวน์โหลด ] - ประกาศรายชื่อ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ปี 2560
Post : 2017-11-20 16:46:07
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - งานปีใหม่ การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 (Cowboy Theme)
Post : 2017-11-20 16:31:28
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 รางวัลเข็มเกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2559
Post : 2017-11-17 16:55:13
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ตารางปฏิทินกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2017-11-15 16:49:59
 
[ ข่าวจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา] - ประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มและแบบบันทึกข้อความฉบับใหม่ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)
Post : 2017-11-15 16:23:09
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการคัดเลือก โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 24
Post : 2017-11-15 16:18:26
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 “ผู้นำวิทย์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก” วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2017-11-13 12:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์
Post : 2017-10-20 17:00:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 มีหลักสูตรมากกว่า 60 หลักสูตร
Post : 2017-10-10 10:00:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมจัดงาน Thailand Tech Show 2017
Post : 2017-09-24 16:30:00
 
[ ศูนย์ภาษา ] - สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา)เปิดรับสมัครสอบ TOEIC เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560
Post : 2017-10-06 09:30:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนวัตกรรมอาหารในเมือง ?Thailand Innovation Urban Food Challenge?
Post : 2017-09-13 15:30:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - งานแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการของอาจารย์พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2560
Post : 2017-09-20 10:30:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2560
Post : 2017-07-04 16:05:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 3) วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
Post : 2017-08-03 15:15:00
 
[ ข่าวกิจกรรม ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
Post : 2017-08-25 15:41:00
 
[ ข่าวกิขกรรม ] - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 สิงหาคม 2560
Post : 2017-08-24 10:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2017-08-24 09:59:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ดาวน์โหลดไฟล์บรรยาย (เสียง) โครงการเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ และการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Post : 2017-08-02 18:30:22
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 395