::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 659 รายการ
 
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2020-09-18 15:15:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
Post : 2020-09-10 12:21:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท Zebra Technologies (Thailand) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบสารสนเทศ WepMEt วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563
Post : 2020-09-03 10:57:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2020-09-03 10:39:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ชีววิทยาของผึ้ง โดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2020-08-30 11:15:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - ผลผลิตจากผึ้ง โดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post : 2020-08-30 10:48:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ)
Post : 2020-08-20 14:24:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - เสียงสัมภาษณ์ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ รายการชีวิตกับการเรียนรู้
Post : 2020-08-20 11:02:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - รวมกิจกรรมปฐมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 on youtube
Post : 2020-08-20 08:41:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2020-08-04 10:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์
Post : 2020-07-30 14:30:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102)
Post : 2020-07-30 09:34:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ หัสดี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ (0151)
Post : 2020-07-30 09:05:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
Post : 2020-07-24 14:02:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
Post : 2020-07-13 13:17:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิชาการและงานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม
Post : 2020-07-09 11:36:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชน
Post : 2020-07-09 10:48:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการชุมชนต้นแบบการเลี้ยงผึ้งเพื่อการค้าแบบครบวงจร เพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตร อาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้สนใจทั่วไปในตำบลเขาพระ และตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Post : 2020-07-09 10:21:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ] - ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
Post : 2020-07-09 08:35:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม (ออนไลน์) โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะชุมชน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อลดสภาวะโลกร้อน ให้กับบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2563
Post : 2020-07-08 11:05:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดบุปผารามวรวิหาร ธนบุรี
Post : 2020-07-01 10:45:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กลุ่ม Zabbix in Thailand
Post : 2020-06-25 14:39:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วันที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา (หลักสูตรพหุวิทยาการ / ภาคปกติ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ
Post : 2020-06-16 12:34:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรม (ออนไลน์) โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะชุมชน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อลดสภาวะโลกร้อน ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2563
Post : 2020-06-16 10:01:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 659