::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 460 รายการ
 
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญ ประจัญบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-06-12 12:42:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - เรียนเชิญประชุม คณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 9
Post : 2018-06-11 15:37:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศให้คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ *อัพเดตข้อมูล วันที่ 11 มิถุนายน 2561*
Post : 2018-06-11 14:19:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Post : 2018-06-11 10:59:00
 
[ สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ] - ขอแสดงความยินดีกับ นายรามรักษ์ เที่ยงตรง นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง (Bronze Metal) ประเภท Classic Thai Cuisine, Junior Chef ในการแข่งขันอาหาร Thailand Ultimate Chef's Challenge 2018
Post : 2018-06-02 11:00:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการประชุม เรื่อง การเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Edu Roam อาคาร 10 ชั้น 1
Post : 2018-06-01 09:30:00
 
[ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ] - ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่มีผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)ในระดับคะแนนสูงสุด C2 จำนวน 4 คน ได้รับรางวัล ทุนสนับสนุนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ Phoenix Academy Perth, Australia
Post : 2018-05-30 09:40:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
Post : 2018-05-16 10:00:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 จำนวนที่รับ 1,105 ที่นั่ง ตั้งแต่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
Post : 2018-04-30 10:21:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - 6 เหตุผลหลักที่ตัดสินใจมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Post : 2018-04-30 09:57:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. อาคาร 9 ชั้น 10
Post : 2018-05-15 12:00:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 จำนวนที่รับ 2,612 ที่นั่ง ตั้งแต่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
Post : 2018-04-27 14:51:00
 
[ สาขาวิชา เคมี ] - รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วท.บ. เคมี)ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 รับจำนวน 30 ที่นั่ง
Post : 2018-04-27 14:30:00
 
[ สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ] - ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดขนมไทย ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
Post : 2018-04-26 08:30:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 มหาวิทยาลัย วันที่ 25 เมษายน 2561
Post : 2018-04-25 10:21:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
Post : 2018-04-24 09:10:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ 2 การรับแบบโควต้า (เพิ่มเติม) วันนี้ ถึง 25 เมษายน 2561
Post : 2018-04-20 14:10:00
 
[ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ศูนย์ภาษา) ] - การอบรมและการทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
Post : 2018-04-19 14:35:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะ 1) วันที่ 4 เมษายน 2561
Post : 2018-04-05 08:55:00
 
[ สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ] - ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบ็ญจมาศ โกยทรัพย์ ชั้นปีที่ 3สาขาผู้ประกอบการอาหาร(คหกรรมศาสตร์เดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Fusion K-Food Challenge 2018 (FKC) FINAL Round
Post : 2018-04-04 09:56:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นำทีมโดย อาจารย์วนิดา ชื่นชัน รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ จัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการ นำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 4)
Post : 2018-03-30 09:32:00
 
[ สาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ] - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์ในหัวข้อการปรับปรุงผิววัสดุโดยการเคลือบด้วยฟิล์มบาง
Post : 2018-03-29 12:42:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าโครงการ "พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)" วันที่ 30 มีนาคม 2561
Post : 2018-03-29 11:58:00
 
[ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ] - ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ จังหวัดนครนายก เพื่อเข้าโครงการ "พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)" วันที่ 29 มีนาคม 2561
Post : 2018-03-29 09:55:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 460