::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 ต้องการค้นหาข่าว 
 
   
  ผลการค้นหา คำว่า ""  มีจำนวน 524 รายการ
 
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เรื่อง ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมตอนปลาย ตามแนว สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
Post : 2019-01-16 16:18:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
Post : 2019-01-16 15:45:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจข้อสอบผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชั่น ZipGrade วันที่ 11 มกราคม 2562
Post : 2019-01-14 11:22:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหรรณพาราม (ครั้งที่ 3) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
Post : 2019-01-07 15:00:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาลี นามดวง อาจารย์ประจำสาขาวิชา เคมี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-12-26 11:13:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ชีววิทยาี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-12-26 10:29:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2562
Post : 2018-12-25 12:59:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย
Post : 2018-12-24 10:29:00
 
[สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] - โครงการอบรมการพัฒนา Mobile App
Post : 2018-12-25 09:34:00
 
[สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] - จัดโครงการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Post : 2018-12-21 10:00:00
 
[ สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ] - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ องุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 4 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
Post : 2018-12-20 15:41:00
 
[ ศูนยวิทยาศาสตร์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหรรณพาราม (ครั้งที่ 2 ) เข้าร่วมเป็นครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
Post : 2018-12-20 14:28:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยี ZOOM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน วันที่ 18 ธันวาคม 2561
Post : 2018-12-19 14:28:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561
Post : 2018-12-19 12:04:00
 
[ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ] - นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
Post : 2018-12-04 13:55:00
 
[ สาขาวิชาชีววิทยา ] - นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง และ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Post : 2018-12-04 11:26:00
 
[ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ] - นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
Post : 2018-12-04 10:48:00
 
[ สาขาวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ] - จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจและความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง
Post : 2018-12-04 09:19:00
 
[ สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ] - จัดกิจกรรม ตลาดนัดขนมไทย ปีการศึกษา 2561
Post : 2018-12-03 14:04:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-11-19 12:19:00
 
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] - คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการประเมินความดีความชอบ ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
Post : 2018-11-16 13:19:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุตม์ พลอยสวยงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-11-16 10:49:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-11-16 10:28:00
 
[ ประกาศสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ] - ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Post : 2018-11-16 10:05:00
 
Page : 1 2 3 4 5 »
[1-24] of 524