::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
| การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) | การแพทย์แผนไทย
| เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) | เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
| คณิตศาสตร์ (วท.บ.) | คณิตศาสตร์
| เคมี (วท.บ.) | เคมี
| นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
| จุลชีววิทยา (วท.บ.) | จุลชีววิทยา
| ชีววิทยา (วท.บ.) | ชีววิทยา
| เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) | เทคนิคการแพทย์
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
| ฟิสิกส์ (วท.บ.) | ฟิสิกส์
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) | วิทยาการคอมพิวเตอร์
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
| สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) | สาธารณสุขศาสตร์
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
| แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) | แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
| นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.) | นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
| คณิตศาสตร์ (ค.บ.) | คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 5 ปี
| เคมี (ค.บ.) | เคมี (ค.บ.) 5 ปี
| คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 5 ปี
| ฟิสิกส์ (ค.บ.) | ฟิสิกส์ ค.บ. 5 ปี
| ชีววิทยา (ค.บ.) | ชีววิทยา (ค.บ.)

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
| การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) | การแพทย์แผนไทย
| เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) | เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
| คณิตศาสตร์ (วท.บ.) | คณิตศาสตร์
| เคมี (วท.บ.) | เคมี
| นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.) | นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์
| จุลชีววิทยา (วท.บ.) | จุลชีววิทยา
| ชีววิทยา (วท.บ.) | ชีววิทยา
| เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) | เทคนิคการแพทย์
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
| ฟิสิกส์ (วท.บ.) | ฟิสิกส์
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ี
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
| สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) | สาธารณสุขศาสตร์
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
| แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) | แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
| นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.) | นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
| คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
| เคมี (ค.บ.) | เคมี (ค.บ.) 5 ปี
| คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 5 ปี
| ฟิสิกส์ (ค.บ.) | ฟิสิกส์ ค.บ. 5 ปี
| ชีววิทยา (ค.บ.) | ชีววิทยา (ค.บ.)

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
| การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) | การแพทย์แผนไทย
| เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) | เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
| คณิตศาสตร์ (วท.บ.) | คณิตศาสตร์
| เคมี (วท.บ.) | เคมี
| เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) | เคมีอุตสาหกรรม
| จุลชีววิทยา (วท.บ.) | จุลชีววิทยา
| ชีววิทยา (วท.บ.) | ชีววิทยา
| เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) | เทคนิคการแพทย์
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
| ฟิสิกส์ (วท.บ.) | ฟิสิกส์
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ี
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
| สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) | สาธารณสุขศาสตร์
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
| แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) | แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
| นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.) | นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
| คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
| เคมี (ค.บ.) | เคมี (ค.บ.) 5 ปี
| คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 5 ปี
| ฟิสิกส์ (ค.บ.) | ฟิสิกส์ ค.บ. 5 ปี
| ชีววิทยา (ค.บ.) | ชีววิทยา (ค.บ.)