::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
| การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
| การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
| เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
| คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
| เคมี (วท.บ.)
| เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.)
| จุลชีววิทยา (วท.บ.)
| ชีววิทยา (วท.บ.)
| เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.)
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
| ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.)
| ฟิสิกส์ (วท.บ.)
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
| วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ.)
| วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.)
| สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
| ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
| แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
| นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.)
ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
| คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
| เคมี (ค.บ.)
| คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
| ฟิสิกส์ (ค.บ.)
| ชีววิทยา (ค.บ.)

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
| เกษตรศาสตร์
| เคมี
| เคมีอุตสาหกรรม
| เทคโนโลยีสารสนเทศ
| เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี)
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
| เทคนิคการแพทย์
| แพทย์แผนไทย
| แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
| การจัดการอุตสาหกรรมฯ (4 ปี)
| การจัดการอุตสาหกรรมฯ (ต่อเนื่อง)
| คณิตศาสตร์
| คหกรรมศาสตร์
| จุลชีววิทยา
| ชีววิทยา
| ฟิสิกส์ประยุกต์
| วิทยาการคอมพิวเตอร์
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
| วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
| วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
| สาธารณสุขศาสตร์
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
| ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม