::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 
สีประจำคณะ สีเหลือง
ปรัชญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างบัณฑิตมีคุณภาพ และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
คติพจน์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ปณิธาน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทักษะการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 จิตสาธารณะ และพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่ระดับสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
1. มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะทางสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
2. นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ มีทักษะและวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
4. มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพ
5. มีโลกทัศน์ที่กว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
6. เป็นพลเมืองดี มีความตระหนักต่อการพัฒนาตนเองและเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์ องค์กรชั้นนำบริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล และมีทักษะการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21
2. วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
5. มีโลกทัศน์ที่กว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่น
ค่านิยมร่วมองค์กร
C = Creative ริเริ่มสร้างสรรค์
S = Standard คุณภาพมาตรฐานสากล
L = Leader ผู้นำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
E = Excellence สู่ความเป็นเลิศ
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายใน
    จุดแข็ง (Strengths)
1. มีจำนวนอาจารย์มาก และมีความหลากหลายของศาสตร์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
2. จำนวนอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวนมาก
3. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย
4. ทำเลที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา
5. ค่าเทอมไม่แพง
    จุดอ่อน (Strengths)
1. จำนวนนักศึกษาน้อย
2. งบประมาณที่ถูกจัดสรรน้อยตามจำนวนนักศึกษา
3. จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
4. ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร
5. จำนวนงานวิจัยต่อกับจำนวนอาจารย์น้อยกว่าเกณฑ์
6. อาจารย์ทำงานธุรการมากไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย
การวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพการณ์ภายนอก
    โอกาส (Opportunities)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10
2. ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจำนวนมาก
3. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งใน และต่างประเทศ
    อุปสรรค (Threats)
1. จำนวนประชากรเกิดน้อย
2. เด็กต้องทำงาน จึงขาดการศึกษาต่อ
3. มีอัตราการแข่งขันสูง
4. สิ่งอบายมุขเยอะบริเวณรอบข้างมหาิวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก
5. สภาพพื้นที่รอบข้างมหาวิทยาลัยแออัด บรรยากาศไม่น่าเรียน
6. อาจารย์ทำงานธุรการมากไม่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย
การมองภาพอนาคตร่วมกัน เป็นหน่วยงานที่นำความรู้สากลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศ ด้วยความมีคุณธรรม
ที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 3000 ถึง 3003
แฟกซ์ 0-2472-5714