::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 
สีประจำคณะ สีเหลือง
ปณิธาน สร้างบัณฑิตคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ค่านิยม ร่วมใจทำงาน วิชาการเป็นเลิศ เทิดจิตคุณธรรม นำการพัฒนาสังคม
พันธกิจ
1) สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนาวิชาการ
2) สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
3) สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4) สร้างนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) สืบสานงานตามแนวพระบรมราโชบายและศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ระยะ 5 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเก่ง - ดี มีทักษะดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาที่ได้รับมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการที่ทันสมัยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 3000 ถึง 3003
แฟกซ์ 0-2472-5714
   
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี
(2563-2567)
  Click here!