::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา::
 
               
               
 
 

 
 
+ ขยายปฏิทินกิจกรรม คลิก!!
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
กลับสู่หน้าหลัก
 
 
 
good hits
Counters for website : sci.bsru.ac.th
start count : 38291 (20-05-2014 unit 20-05-2015)
 
 
 
 
สีประจำคณะ สีเหลือง
ปรัชญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคงเจริญก้าวหน้า
วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน
พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาความสามารถทางสติปัญญา และความคิดทางวิทยาศาตร์ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการและองค์ความรู้
2. สร้างนักวิทยาศาสตร์ระดับวิชาชีพขั้นสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ
3. เป็นแหล่งวิชาการและข้อมูลที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและประเทศ
4. พัฒนาคนให้พร้อมด้วยคุณภาพ จริยธรรม อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒนาคนให้มีความสามารถในการใช้ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ
1. มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะทางสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะด้านการงานอาชีพ สามารถดำเนินอาขีพของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ มีทักษะและวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
4. มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพ
5. มีโลกทัศน์ที่กว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
6. เป็นพลเมืองดี มีความตระหนักต่อการพัฒนาตนเองและเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม
7. มีความเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
8. สามารถประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
9. นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
10. ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม
11. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธา ในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
ค่านิยมร่วม (Shared Values) เพื่อให้ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรทุกฝ่ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้องมองเห็นเป้าหมายของการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ สู่อนาคตที่เหมือนๆ กัน มีความสมานฉันท์ เอื้ออาทร และมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ร่วมกันผลักดันพัฒนางานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง การยอมรับฟังซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล อันจะนำการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ไปสู่เป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด
การมองภาพอนาคตร่วมกัน เป็นหน่วยงานที่นำความรู้สากลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศ ด้วยความมีคุณธรรม
ที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 3000 ถึง 3003
แฟกซ์ 0-2472-5714
   
 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา