หลักสูตรปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทย์และสุขภาพ

• เทคนิคการแพทย์ | |
• การแพทย์แผนไทย | |
• สาธารณสุขศาสตร์ | |
• วิทยาศาสตร์การแพทย์ | |
• สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ | |
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |
• วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม |
• ชีววิทยาการแพทย์ |
• เทคโนโลยีสุขภาพ | |

คอมพิวเตอร์

• วิทยาการคอมพิวเตอร์ | |
• แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย | |
• เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล | |
• คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
| |

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

• เทคโนโลยีการอาหาร | |
• เทคโนโลยีการเกษตร | |
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |

ระดับบัณฑิตศึกษา

• วท.ม. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชาและกัญชง  
• พท.ด. สาขาวิชาเภสัขกรรมไทย