กลุ่มคอมพิวเตอร์ – หลักสูตรปี 2567

กลุ่มคอมพิวเตอร์ – หลักสูตรปี 2567

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.อมรรัตน์ คำบุญ
ประธานสาขาวิชา คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 
รศ.สายัณ พุทธลา ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผศ.กัลยา ธนาสินธ์
รศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ผศ.ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล ผศ.วรินทร นวลทิม
 
ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร อ.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล  
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
ประธานสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
อ.ดร.ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์ ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
อ.บุญญาพร บุญชัย อ.เนตรนภา แซ่ตั้ง อ.ธีรพัฒน์ จันษร
     
     
 
แอนิเมชัน เกม และมัลติมีเดีย
ผศ.ดร.เกษม กมลชัยพิสิฐ
ประธานสาขาวิชา แอนิเมชัน เกม และมัลติมีเดีย
 
ผศ.เอกราช วรสมุทปราการ ผศ.กานต์ คุ้มภัย ผศ.อารยา วาตะ
ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ ผศ.เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา อ.ปนัดดา ใจบุญลือ
   
อ.วิธวัฒน์ สุขสาเกษ    
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
อ.เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
 
อ.ดร.ปวิช ผลงาม อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผศ.ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล
อ.ดร.นภาพร เจียพงษ์ ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ ผศ.ณัฏฐ์มน หีบจันทร์กรี
อ.ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ ผศ.ดร.วิมล อุทานนท์ อ.เอก อุทานนท์