กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ – หลักสูตรปี 2567

กลุ่มการแพทย์และสุขภาพ – หลักสูตรปี 2567

เทคนิคการแพทย์
 
ผศ.ดร.ปิยะ วงศ์ญาณิน
ประธานสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
 
ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ ผศ.ประมูล อรุณจรัส ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย
ผศ.นันท์นภัส เติมวงศ์ ผศ.ดร.พจมาน ผู้มีสัตย์ อ.ดร.อฑิตยา โรจนสโรช
อ.ดร.กาญจนา สุจิรชาโต รศ.สุรนันท์ ตีระวัฒนพงษ์ รศ.รัชนี สุวรรณนุรักษ์
อ.ดร.ภัสราวดี เผ่าจินดา อ.พรพรรณ โพธิ์ไกร อ.ดร.เกวลิน วงศ์โถง
อ.ดร.จุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง อ.ดร.วิชญะ สุทธสัณหกุล อ.วิทูร ธีระกิตวัฒนา
     
การแพทย์แผนไทย
 
ผศ.อาวุธ หงส์ศิริ
ประธานสาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
 
 
อ.จตุพร พนัสโณทัย อ.เขมิกา เคียงฟ้า มานอก ผศ.พิชญาภา อินทร์พรหม
ผศ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ อ.เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ อ.ชารินันท์ แจงกลาง
รศ.ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต อ.กุสุมาส ตันไชย อ.บุญหลง ศรีบัว
     
     
สาธารณสุขศาสตร์
 
ผศ.ณภัทร เตียววิไล
ประธานสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
 
อ.เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ อ.วิทวัส กมุทศรี (ลาศึกษาต่อ) อ.เบญจรัตน์ จันสน
อ.ณฐมน สืบซุย อ.ดร.พรธิภา ไกรเทพ อ.ฐมาพร เชี่ยวชาญ
อ.อลงกต ประสานศรี อ.กรณ์ภัสสรณ์ ศักดิ์โสภา อ.ชิดชัย หาฉวี
     
     
สมุนไพรและกัญชาศาสตร์
 
ผศ.ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก
ประธานสาขาวิชา สมุนไพรและกัญชาศาสตร์
 
ผศ.ดร.อุมาลี นามดวง ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร อ.ดร.นิลุบล สอนแก้ว
วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ผศ.ดร.รัชนู เมยดง
ประธานสาขาวิชา จุลชีววิทยา
 
ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผศ.ศิริพร ทิพย์สิงห์ ผศ.จรัญ ประจัญบาล
 
ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร ผศ.สถิตย์ พันวิไล  
 
ชีววิทยาการแพทย์
อ.ดร.วรรณกร กิจจะ
ประธานสาขาวิชา ชีววิทยาการแพทย์
 
รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ผศ.วรพันธ์ บุญชัย ผศ.ดร.วนิดา ชื่นชัน
อ.ภัทรภร เอื้อรักสกุล อ.ดร.เกษม คงนิรันดรสุข ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
รศ.ดร.ฌาน ปัทมะ พลยง
ประธานสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ อ.บุตรี เทพทอง ผศ.เชิดศิริ นิลผาย
ผศ.ณัฐจิต อ้นเมฆ ผศ.โยธิน พลประถม ผศ.ชนพร พลดงนอก
วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว
ประธานสาขาวิชา วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
 

อ.ชุติมา กาบแก้ว อ.จารุกิตติ์ ดิษสระ ผศ.ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์

   
ผศ.ดร.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน    
 
เทคโนโลยีสุขภาพ
รศ.สายัณ พุทธลา
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีสุขภาพ
 
ผศ.กัลยา ธนาสินธ์ ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผศ.ดร.อมรรัตน์ คำบุญ
รศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ ผศ.ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล ผศ.วรินทร นวลทิม
 
ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร อ.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล