กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – หลักสูตรปี 2567

กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – หลักสูตรปี 2567

เคมีผลิตภัณฑ์
ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
ประธานสาขาวิชา เคมีผลิตภัณฑ์
 
ผศ.ดร.ธิดา อมร ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ คางคำ
ผศ.ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล ผศ.ดร.อุมาลี นามดวง ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา
 
เทคโนโลยีการอาหาร
อ.ดร.ทิพรักษ์ วงษาดี
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
 
อ.ดร.กุหลาบ สิทธิสวนจิก อ.นวพร หงส์พันธุ์ อ.สุดา ชูถิ่น
   
รศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย    
 
เทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์
ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
 
ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย ผศ.เพ็ญแข รุ่งเรือง ผศ.อังสุมา แก้วคต
   
รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที    
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.มาลี วิขิตชัยกุล
ประธานสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ผศ.ดร.สรายุทธ คาน ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์
   
ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์