ชมรมรู้รักษ์ถิ่น มบส. เข้ารับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

Read more

หลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ทางโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

14 กันยายน 2565 ทางหลักส

Read more

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัติจริง

—- วันที่ 26 สิงหา

Read more

สาขาวิชาจุลชีววิทยา/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้และศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในธรรมชาติ ณ อุทยานวังตะไคร้ จังหวัดนครนายก

7 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาจ

Read more

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2

Read more

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

สาขาอาชีวอนามัยและความปล

Read more

สาขาชีววิทยา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ร่วมกับโรงเรียนราชวินิต มัธยม ลงนามทำข้อตกลงทางวิชาการ (MoU)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน

Read more

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. จัดกิจกรรมขยะแลกยิ้มสัญจร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ

Read more

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส. ได้จัดกิจกรรมขยะแลกยิ้ม ณ โรงเรียนวัดเจ้าอาม

#กิจกรรมขยะแลกยิ้มสัญจร

Read more