วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงาน และหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ป

Read more

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จ.นครปฐม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ค

Read more

สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง มาตรวิทยาเบื้องต้นและการประกันคุณภาพ วันที่ 5 มิถุนายน 2567

สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศ

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ : การพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ค

Read more

วันที่ 24 เมษายน 2567 สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตรความรู้สมุนไพรสำหรับครู รุ่นที่ 1 ให้กับครูและอาจารย์ ศึกษาดูงานการวิเคราะห์สมุนไพรด้วยเครื่องมือขั้นสูง ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยากรโย ดร.ณัฏฐา วิริยะกุล

วันที่ 24 เมษายน 2567 สา

Read more

วันที่ 23 เมษายน 2567 สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตรความรู้สมุนไพรสำหรับครู รุ่นที่ 1 ให้กับครูและอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 23 เมษายน 2567 สา

Read more

วันที่ 22 เมษายน 2567 สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตรนักสมุนไพรรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 22 เมษายน 2567 สา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Thailand New Gen Inventors Award 2024 “เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอัจฉริยะ” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

Read more

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น” ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

Read more

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภทอุดมศึกษา ในการแข่งขันประดิษฐ์กระทง งานลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ 66 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง ลอยกระทงรักษ์โลก”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Read more