center
 


 
            โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพรไทยเพื่อการค้า
   ประกาศวันที่  22 กันยายน 2553

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2552 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพรไทยเพื่อการค้า ณ ห้อง 911 โดยเปิดให้นิสิต คณาจารย์ และประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบและตระหนักถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรไทยเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ในการทำลูกประคบได้  อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมและวิธีการทำลูกประคบเพื่อการค้ารวมถึงวิธีการประคบสมุนไพรซึ่งสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้อีกด้วย    

 

 

 

 

 

 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600