ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา แก้วน้อย
Name - Surname : Assistant professor Dr. Actchara
ตำแหน่งในสาขา : หัวหน้าภาควิชา
ประธานสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
วท.ม.(เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2531)
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : atchara.a@gmail.com
ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร
Name - Surname : Assistant professor Dr. Pirunthana
ตำแหน่งในสาขา : ประธานสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550)
ภ.ม. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดัล 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541) ภ.12229 ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : pilan_5@yahoo.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์
Name - Surname : Lecturer Petchnampung
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)
วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต (2550)
พท.ว.16270 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
พท.ภ.22106 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
พท.ผ.4382 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
พท.น.270กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : petnumpung@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ พิชญาภา อัตตโนรักษ์
Name - Surname : Lecturer Pitchayapa
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
พท.ป. 1438 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
พท.ภ. 26480 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : amjoke51@gmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ จตุพร พนัสโณทัย
Name - Surname : Lecturer Jatuporn
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2535)
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2530)
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553)
พท.ว.16305 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
พท.ภ.20122 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
พท.ผ.3676 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
พท.น.2140 กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : wealthy8118@gmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ สุชาดา มานอก
Name - Surname : Lecturer Suchada
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2552)
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2550)
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : manok@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ศุภรัตน์ ดวนใหญ่
Name - Surname : Lecturer Suprarat
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2553)
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2550)
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : yui_tong006@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร. สมบูรณ์ เจตลีลา
Name - Surname : Dr. Somboon Jhetlela
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : -
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : -
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ พิชญาภา อินทร์พรหม
Name - Surname : Lecturer Pitchayapa Innprom
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : -
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : -
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ชารินันท์ แจงกลาง
Name - Surname : Lecturer Charinun
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : -
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : -
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ อาวุธ หงส์ศิริ
Name - Surname : Lecturer Arwut Hongsiri
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : -
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3003
มือถือ : -
อีเมลล์ : -
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ นุชบา สุวรรณโคตร
Name - Surname : Lecturer Nuchaba
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : -
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : -
มือถือ : -
อีเมลล์ : -
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ อรุณรัตน์ แซ่อู้
Name - Surname : Lecturer ARUNRAT SAEAU
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : -
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : -
มือถือ : -
อีเมลล์ : -
ชื่อ - สกุล : เจ้าหน้าที่ ณัชกฤษณ์ วงศ์ทองเหลือ
Name - Surname : Officer NUTCHAKRIS WONGTHONGRUE
ตำแหน่งในสาขา : เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : -
ห้องพัก : -
โทรศัพท์ : -
มือถือ : -
อีเมลล์ : -
หน้าที่ | Pages [1]