วัตถุประสงค์
  • มีความรอบรู้และทักษะในศาสตร์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย รวมทั้งพื้นฐาน วิทยาศาสตการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถเลือกรับปรับและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถทําการวิจัยและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
  • สามารถให้การบริการการแพทย์แผนไทยได้อย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้รับบริการโดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์แผนไทย อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งตนเอง ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณ
  • มีความสามารถใช้ทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง ในการนําไปสู่การบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ การแก้ปัญหา การพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชนและสังคม
  • มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้สถิติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นํา สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเป็นทีมกับสหวิชาชีพและชุมชน
  • มีความสามารถในการนําความรู้สากลไปปรับประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น เช่น มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
  •