ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :
ภาษาไทย (ชื่อย่อ) :
ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) :
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
B.TM. (Thai Traditional Medicine)
รายละเอียดหลักสูตรโดยย่อ
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และกลุ่มวิชา ดังนี้

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จำนวน 110 หน่วยกิต

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต