ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
19 / 01 / 59
โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน
06 / 01 / 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ปีการศึกษา 2557
06 / 01 / 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2557
06 / 01 / 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2557
06 / 01 / 59
ประกาศรับสมัครนิสิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีกรศึกษา 2557
06 / 01 / 59
รับสมัครนิสิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
06 / 01 / 59
ปฏิทินกิจกรรม สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
06 / 01 / 59
แผนกลยุทธศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
06 / 01 / 59
มบส.ถอนฟ้องสภาเทคนิคการแพทย์แล้วเพื่อนำไปสู่การตรวจประเมินหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของ มบส. ต่อไป
06 / 01 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
ให้บริการความรู้ทางเคมีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และ โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพฯ
คณาจารย์สาขาวิชาเคมี และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้บริการความรู้ทางเคมีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ...
22 / 12 / 59
โครงการสอบป้องกันบัณฑิตนิพนธ์ เพื่อวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนิสิต
24 เมษายน 2557 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์มีพันธกิจสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ตามตัวบ่งชี้ 2.7 ว่าด้วยระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ...
12 / 01 / 59
ในโครงการ "ส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษาพม่า ลาว เขมร เวียดนาม และจีน)
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2557 โดยจัดอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมอบรมในโครงการ "ส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษาพม่า ลาว เขมร เวียดนาม และจีน)" โดยเริ่มจากภาษาจีน ...
12 / 01 / 59
โครงการ "ค่ายกล้าดีมอบความสุขให้น้อง ฉลองขึ้นปีใหม่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ" ปี 2557
ในปีการศึกษา 2556 นี้ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนิสิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ ภายในสถาบัน ...
12 / 01 / 59
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2556 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ...
12 / 01 / 59