ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางการวัดของ PISA”
09 / 02 / 59
โครงการ"อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางการวัดของPISA"
09 / 02 / 59
 
ข่าวกิจกรรม
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต อิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2557
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ จัดโครงการ "อบรบวันที่ 28-30 กันยายน 2557 ...
09 / 02 / 59