ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย
30 / 01 / 60
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2553 มบส. ใน วันที่ 1-2 มี.ค. 2553 ณ สวนอัมพร
30 / 01 / 60
โครงการ 80 คลองใส ถวายพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร
30 / 01 / 60
ขอเชิญส่งไฟล์โปสเตอร์เข้าประกวด
30 / 01 / 60
ไฟล์ Downloade : POSTER
30 / 01 / 60
เชิญเข้าอบรมวิชาการ "การติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม"
30 / 01 / 60
นัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิสิตรหัส 51 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 1081 อาคาร 10 ชั้น 8 โดย อ.อรพิมพ์
30 / 01 / 60
วันที่ 13 ธ.ค. 55 เชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตชั้นปีที่ 4
30 / 01 / 60
 
ข่าวกิจกรรม
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีถวายแด่ในหลวงเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2555 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมรู้รักษ์ถิ่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความดี เทอดพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
30 / 01 / 60
การจัดแสดงนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2554 ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 17 สิงหาคม 2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้นำแบบจำลอง "ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง: คลองวนเวียน" ...
30 / 01 / 60
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมรู้รักษ์ถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี
นิสิต และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมรู้รักษ์ถิ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา และได้รับการบริจาคจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า เพื่อการออกค่ายอาสา "สร้างฝายท้องถิ่นชะลอน้ำเพื่อการอุปโภคบริ
30 / 01 / 60
4 ธ.ค. 52 วันสิ่งแวดล้อมไทย...วิทย์สิ่งแวดล้อมรณรงค์เก็บขยะในคลองบางไส้ไก่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักระบายน้ำจัดกิจกรรมการเก็บขยะในคลองบางไส้ไก่ ...
30 / 01 / 60
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แด่เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2551 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ...
30 / 01 / 60