Click -> more website
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
24 / 11 / 58
 
ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเสริมทักษะ เรื่อง Resource Management for Renewable Energy in Thailand
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง Resource Management for Renewable Energy in Thailand ให้แก่นิสิต ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทั่วไป ...
05 / 02 / 59
ศึกษาดูงานบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ศึกษาดูงานบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ห้องปฏิบัติการทดสอบและการบำบัดน้ำเสีย
24 / 11 / 58
อบรมเรื่องการทำเคลือบศิลาดลเทียมจากแก้ว
อบรมเรื่องการทำเคลือบศิลาดลเทียมจากแก้ว ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24 / 11 / 58
อาจารย์ประจำหลักสูตรออกนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรออกนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
24 / 11 / 58