Click -> more website
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ ** ปรับปรุงล่าสุด 8 มิ.ย. 2558 **
23 / 11 / 58
ไฟล์ตัวอย่าง SWOT ของสาขาวิชาเคมี
23 / 11 / 58
 
ข่าวกิจกรรม
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2560
วันที่ 5 มกราคม 2560 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2560 ...
09 / 01 / 60
โครงการให้บริการความรู้ทางเคมีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้บริการความรู้ทางเคมีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ...
20 / 12 / 59
โครงการตามรอยพ่อ เคมีสู่น้องบนยอดดอย
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ...
20 / 12 / 59
โครงการสร้างเสริมทักษะ เรียนรู้การทำงาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาว ประจำปีการศึกษา 1/2557
สาขาวิชาเคมี ได้จัดโครงการสร้างเสริมทักษะ เรียนรู้การทำงาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาว ประจำปีการศึกษา 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ปทุมธานี - สระบุรี - ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย - ประเทศลาว
20 / 11 / 58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสู่สังคม
สาขาวิชาเคมี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสู่สังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557
20 / 11 / 58