กรอกข้อมูลนิสิต
ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ให้นิสิตคลิกเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว
Link : http://202.29.54.140:8080/AM/
26 / 01 / 59