ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล อุทานนท์
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : ประธานสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) (กำลังศึกษา)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : nutaono@yahoo.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ เกษม กมลชัยพิสิฐ
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) (กำลังศึกษา)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : pui043@gmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ เอกราช วรสมุทรปราการ
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : ekaraj.wsp@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ กานต์ คุ้มภัย
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : aj.karn@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ อารยา วาตะ
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : araya.wata@gmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ เอก อุทานนท์
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : M.Sc.(Information and Communication Technology) (กำลังศึกษาต่อ)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : autanon@yahoo.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร. กัมปนาท คูศิริรัตน์
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : ajdankampanat@gmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : bmafueng@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ปนัดดา ใจบุญลือ
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : -
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : pjaiboonlue@gmail.com
ชื่อ - สกุล : เจ้าหน้าที่ ณัฐชา ทัศนิยม
Name - Surname :
ตำแหน่งในสาขา : เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา
วุฒิการศึกษา : -
ห้องพัก : อาคาร 2 ชั้น 12
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 3121
มือถือ : -
อีเมลล์ : ri05mu@yahoo.com
หน้าที่ | Pages [1]